Vláda: pripraví reformu zdravotného poistenia, uvažuje o projekte 25 regionálnych nemocníc

BRATISLAVA – Vláda pripravuje zmeny vo financovanía nemocníc. Vyplýva to z úvah, ktoré pre Programové vyhlásenie Vlády Sloveskej republiky (SR)  pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Finančné noviny zverejňujú úryvky z podkladu pripraveného ministerstvom.

Vláda SR navrhne pre nemocnice centrálne riadenú prípravu rozpočtu a jeho priebežné vyhodnocovanie, jednotný ekonomický softvér, centrálne obstarávanie, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok a zmlúv s prahovými hladinami.

Vláda predstaví projektový zámer výstavby 25 nových regionálnych nemocníc zodpovedajúcich súčasným trendom v starostlivosti o pacienta a práci zdravotníckeho personálu. Počas volebného obdobia navrhne postaviť dve nemocnice, ďalšie dve by mali byť tesne pred dokončením a štyri v príprave.

Vláda SR bude presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách. Pre zrýchlenie jej výstavby pripraví zákon o strategickej investícii – Lex Rázsochy.

Vláda SR bude pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice a pripraví koncepciu rozvoja univerzitných nemocnice v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Okrem iného vláda uvažuje o reforme zdravotného poistenia.  Vláda SR sa zasadí o systematické sledovanie a vyhodnocovanie jasne pomenovaných a merateľných cieľov v oblasti zdravia aj so stanoveným časom ich dosiahnutia, ktoré sa budú dotýkať ako medicínskych a zdravotných ukazovateľov, tak aj finančnej efektívnosti. Vláda bude žiadať od zdravotných poisťovní väčšiu participáciu na plnení úloh zdravotnej politiky štátu.

Vláda SR navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a zo správneho fondu až po zaplatení všetkých objednaných výkonov. Na platby za zdravotné výkony pacientov na čakacích listinách budú vytvorené technické rezervy. Zisk poisťovní zdaní osobitnou sadzbou dane, ktorá bude odvedená do štátneho investičného fondu.

Vláda SR umožní občanom voľbu pripoistenia. Ďalej navrhne, aby si pacient nadštandardné služby a výkony u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platil výlučne cez zdravotnú poisťovňu. Ponuka rôznych balíčkov pripoistenia, ich cena a rozsah budú závisieť od ponuky poisťovne. Zdravotné pripoistenie bude predmetom súťaže na trhu. Platby a pripoistenie za nadštandardné zdravotné služby u zmluvných poskytovateľov budú poskytovať iba zdravotné poisťovne, ktoré zabezpečia aj štandardnú zdravotnú starostlivosť.

Ak súčasný systém vzájomne si konkurujúcich zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda zváži zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia.

Vláda SR uskutoční zmenu financovania systému zdravotnej starostlivosti, ktorá bude založená na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch stanovených Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci so stavovskými, odbornými a odborovými organizáciami  a bude zohľadňovať reálne náklady (vrátane ceny práce zdravotníckych pracovníkov) na liečbu konkrétnej diagnózy. Zabezpečí zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní tieto náklady zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti uhradiť.