Komentár Informačného a tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie k práci v rámci Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU) a Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v boji proti šíreniu koronavírusovej infekcie a jej dôsledkom

MOSKVA – V rámci Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU) aktívne  prebieha  rozsiahla práca – reakcia na šírenie novej infekcie koronavírusu a na minimalizáciu jej negatívnych dôsledkov na sociálno-ekonomický rozvoj členských štátov.

EAEU je hospodárska únia so spoločným colným územím a spoločnou colnou politikou. Všetky rozhodnutia týkajúce sa vývozu, dovozu tovaru, zavedenia akýchkoľvek obmedzení vrátane tých, ktoré sa týkajú šírenia COVID-19, by mali prijať členské štáty spoločne. Téma boja proti pandémii a jej dôsledkom teda dnes zaujíma kľúčové miesto v programe zasadnutí Únie.

Na zasadnutiach Rady Eurázijskej hospodárskej komisie v marci a apríli tohto roku bolo v oblasti colnej a colnej a necolnej regulácie  prijatých niekoľko dôležitých rozhodnutí. Pri dovoze na územie EAEU na určité druhy tovaru, potrebné na prevenciu infekcie koronavírusu (zdravotnícke pomôcky), ako aj na kriticky dôležitý dovoz tovaru (najmä potravín) sa preto stanovila výnimka z ciel. Kolégium Eurázijskej hospodárskej komisie rámci svojej právomoci zaviedla dočasný zákaz vývozu analogických výrobkov z územia Únie. Tieto opatrenia pomôžu zabrániť nedostatku sociálne významného tovaru na trhu Únie v dôsledku zvýšeného dopytu po nich v súvislosti s pandémiou.

Okrem toho bola vytvorená dočasná koordinačná rada, ktorá v Komisii, ktorej úlohou je  monitorovať situáciu súvisiacu s prevenciou šírenia koronavírusu a vypracovať opatrenia na operatívny zásah.   Vďaka jeho priamej účasti v EAEU prebieha vzájomné informovanie o prijatých a plánovaných vnútroštátnych opatreniach na udržanie makroekonomickej stability a obchodu s tovarom, ako aj  analýza potrieb / možností členských štátov ohľadne dodávky základných tovarov v spoločnom priestore.

Súčasne  bol pripravený pripravil rozsiahly súbor opatrení v rámci „päťky“, zameraný na zabezpečenie ekonomickej stability v súvislosti s vývojom pandémie koronavírusu, ktorý schválili hlavy štátov na stretnutí Medzivládnej rady Eurázie 10. apríla tohto roku.

Ukázalo sa, že je, ako nikdy predtým,  potrebný formát pomocného orgánu Únie –  Rada vedúcich oprávnených orgánov v oblasti sanitárneho a epidemiologického blahobytu obyvateľstva členských štátov EAEU. V rámci tohto  sa zaviedla pravidelná výmena informácií o aktuálnej situácii šírenia  koronavírusu a vykonávania protiepidemiologických opatrení  v členských štátoch, dosiahla sa dohoda o koordinačných činnostiach a riešení otázok poskytovania vzájomnej pomoci účastníkom integračného združenia.

Problematika boja proti pandémii sa v nadchádzajúcich dňoch stane ústrednou témou mimoriadneho stretnutia členov Najvyššej euroázijskej hospodárskej rady (na úrovni hláv štátov) vo formáte videokonferencie.

V rámci SNŠ aktívne pracuje Koordinačná rada pre otázky sanitárnej ochrany území pred prenosom a šírením zvlášť nebezpečných infekčných chorôb. Jej mimoriadne zasadnutie o probléme COVID-19 sa konalo tento rok 19. marca, ďalšie sa uskutoční 21. apríla tohto roku. Uskutočňuje sa vzájomná výmena skúseností, ako aj výmena osvedčených postupov v oblasti lekárskeho a zdravotno-sanitárneho reagovania na pandémiu. V  SNŠ zriadili Pracovnú skupinu na monitorovanie situácie spojenej s pandémiou koronavírusu COVID-19. Výsledky denného monitorovania situácie  v SNŠ sa zasielajú do príslušných štátov.

Aktívna spolupráca s členskými štátmi SNŠ v boji proti tejto chorobe, jej šíreniu a dôsledkom sa uskutočňuje na dvojstrannom základe. Napriek zložitej epidemiologickej situácii v našej krajine poskytujeme, na ich žiadosť, rôznu pomoc vrátane dodávok diagnostickej a liečebnej techniky, liekov a surovín na výrobu liekov, osobných ochranných prostriedkov. V režime videokonferencií sa uskutočňuje výmena skúseností o liečbe choroby. Do týchto krajín už bolo odoslaných viac ako 1,5 tisíc ruských testovacích súprav (každá na 100 laboratórnych testov na diagnostiku nového koronavírusu), ktorú vyvinul Federálny štátny vedecký inštitút „Štátne vedecké centrum pre virológiu a biotechnológiu Vector”  Rospotrebnadzora.  Na žiadosť týchto krajín sa plánuje dodatočná dodávka viac ako 3 000 testovacích súprav (vrátane takmer 2 000 súprav reagencií na prípravu vzoriek).

V prípade, že sa na nás obratia, pomôžeme pri zorganizovaní evakuácie občanov krajín Spoločenstva zo zahraničia lietadlami ruských leteckých spoločností. S cieľom vyriešiť tento problém,  20. marca t. r.  vláda Ruskej federácie prijala rozhodnutie, že  dočasné obmedzenie vstupu do Ruska sa nevzťahuje na občanov členských štátov Spoločenstva nezávislých štátov, ktorí k nám prichádzajú cez letecké kontrolné body a pokračujú v ceste do svojich krajín, prípadne do ďalších  leteckých kontrolných bodov.