Základom politiky je sebestačnosť v oblasti potravín

BRATISLAVA – Cieľom Vlády Slovenskej republiky je dosiahnuť sebestačnosť v oblasti potravín. To znamená zvýšiť podiel domácich potravín na trhu. Tvrdía to úvahy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré pripravilo ako podklad pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky.

Vláda uvažuje, že v rámci sebestačnosti budeme venovať osobitnú pozornosť plodinám typickým pre naše pôdne a klimatiké podmienky. Obnoví silné partnerstvo štátu a stavovských organizácií poľnohospodárov a potravinárov. Tieto združenia by mali mať poradný hlas pri tvorbe legislatívy, ktorá sa ich dotýka.

Podklad pre Programové vyhlásenie Vlády SR konštatuje, že vláda zlepší podmienky chovu hospodárskych, domácich a spoločenských zvierat. Včelu medonosnú vyhlási za chránený živočíšny druh, pričom zavedieme podpory na medonosné plochy, ktoré sú spôsobilé na dlhodobé pasenie včelstiev.

Podporí finančné nástroje, ako napríklad bonifikácia úrokov, prevzatie zábezpeky alebo odpustenie časti istiny za vopred stanovených podmienok pri úveroch z komerčných bánk alebo poistného v poisťovniach. Obdobne zavedie systém mikropôžičiek pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov.

Pomocou investícií do potravinárstva z európskych a národných zdrojov zabezpečí prednostné spracovanie na Slovensku vyprodukovaných poľnohospodárskych surovín na potraviny. Budú prijaté a notifikované schémy štátnej pomoci pre potravinárov. Podporou moderných, automatizovaných a vysoko efektívnych výrobných postupov tak zabezpečí udržanie a ďalšie zvýšenie konkurencieschopnsti domáceho potravinárskeho priemyslu.

Vláda sa zaväzuje, že vypracuje nové definície v legislatíve s prihliadnutím na podporu jednoduchého zamestnávania a rodinných foriem podnikania.

Podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch. Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporí zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

Zriadi systém riadenia rizík v poľnohospodárstve a rizikový fond pre ťažko poistiteľné riziká. Budú systematicky napomáhať napríklad riešiť dôsledky škôd spôsobených nepredvídateľnými prírodnými katastrofami v poľnohospodárstve, klimatickými zmenami, ako aj škody spôsobené zverou.

Podporí zakladanie produkčných, spracovateľských a odbytových združení pre poľnohospodárov a potravinárov v súlade s legislatíou EÚ.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať zavedeniu účinných protikorupčných opatrení v rozhodovacích procesoch v celom rezorte.  Vyplácanie podpôr sa podmieni preukázaním právneho titulu k pôde. Zároveň vláda zavedie stropovanie priamych platieb a redistributívnu platbu tak, aby výrazne podporila malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov, zároveň pokryla výdavky kľúčové pre udržateľné hospodárenie na pôde, ako aj výdavky súvisiace so zmenou klímy, životným prostredím, pôdou, životnými podmienkami zierat a zabezpečením potravinovej sebestačnosti, ako aj rozvoja vidieka.

Vláda tvrdí, že vyvinie úsilie o zabezečenie spravodlivého fungovania jednotného trhu EÚ, čo znamená porovnateľnú úroveň dotácií naprieč všetkými krajinami EÚ pre poľnohospodárov a potravinárov vrátane zjednotenia platieb zo štátnych rozpočtov jednotlivých krajín EÚ tak, aby nedochádzalo k nekalej obchodnej súťaži prostredníctvom národných rozpočtov medzi členskými štátmi EÚ.

Cieľom vlády bude aj odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb naprieč EÚ a dosiahnutie konvergencie priamych platieb do konca roka 2027.

Tieto úvahy Ministerstva pôdohospdoarstva a rozvoja vidieka môžu a nemusia byť súčasťou Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.