Aká bude hospodárska politika slovenskej vlády

BRATISLAVA – Základným cieľom vlády Slovenskej republiky má byť zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Uvádza to podklad Ministerstva hospodárstva SR pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky.

Konkurencieschopnosť je vlastnosť tovaru, služby, subjektu trhových vzťahov byť prítomnými na trhu spolu s inými rovnakými konkurujúcimi si tovarmi, službami, subjektmi trhových vzťahov. Hodnotenie tejto vlastnosti umožňuje hovoriť o vysokej, strednej, alebo nízkej konkurencieschopnosti.

“Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti vytvoríme nový inštitucionálny rámec v podobe novej Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorá vznikne transformáciou súčasnej Národnej rady pre produktivitu, výhľadovo do podoby ako funguje dnes Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Materiály s vplyvom na podnikateľské prostredie budú predkladané do vlády len s predchádzajúcim stanoviskom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu,” konťatuje podklad Ministerstva hospodárstva SR.

Vláda napomáhať štrukturálnym zmenám, ktoré budú potrebné, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na novú situáciu po odznení krízy, ktorú vyvolala celosvetová pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Všeobecne bude prioritou vlády podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. Vláda bude vytvárať priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen zmierniť dopady súčasnej krízy, ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať.

Vláda chce zvýši´t atraktívnosť SR ako investičnej destinácie. Budeme podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou, napríklad. v sektore centier zdieľaných služieb. Podpora investícií bude orientovaná predovšetkým do menej rozvinutých regiónov s cieľom vytvárania pracovných miest tak, aby v čo najmenšej miere deformovala podnikateľské prostredie.

Bude vytvárať priaznivé podmienky pre inovácie. Vláda bude dôsledne dbať na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov na výskum a vývoj s cieľom ich postupného a zmysluplného navyšovania na úroveň okolitých krajín. Pri podpore a zavádzaní inovácií bude vláda preferovať prístupy, ktoré znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť.

Vláda tvrdí, že hospodársko-politické rozhodnutia budeme prijímať  na základe faktov a údajov. Opätovne naštartuje proces konvergencie.  Ministerstvo mieni, že  Slovenská ekonomika sa dostáva do fázy, v ktorej je nevyhnutné naštartovať rast založený na zvyšovaní produktivity výrobných faktorov.

Vláda mieni vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému. Zlepší postavenie SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia, ako logický dôsledok úsilia o zlepšovanie podnikateľského prostredia.  Obzvlášť bude venovať pozornosť domácim firmám, znižovaniu ich zaostávania za veľkými nadnárodnými firmami v produktivite, pridanej hodnote či generovaní unikátneho know-how.  Bude vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov. Pri tvorbe legislatívy a politík bude vláda prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp „najprv mysli v malom“.

Ministerstvo tvrdí, že urobí komplexnú kontrolu poplatkového zaťaženia podnikania. Za posledné roky narástlo zaťaženie podnikateľov poplatkami do rôznych fondov. Je potrebné sprehľadniť systém poplatkov a prehodnotiť ich tak, aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch.

Vláda bude napomáhať transformácii slovenskej ekonomiky v ére digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie a nástupu nových obchodných modelov, napr. zdieľanej ekonomiky. Inteligentný priemysel sa nezaobíde bez moderných technológií, ktoré uľahčia aj prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo so zameraním sa na oživenie všetkých priemyselných odvetví po negatívnom dopade súčasnej krízy.

Opatrenia v ekonomike sú zamerané na nasleovné oblasti: bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok energií, riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií, odstránenie existujúcich legislatívnych a regulačných bariér v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla, projekty zamerané na udržateľnosť a rozvoj energetickej infraštruktúry, energetické riešenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo a dôsledné ekonomicko-sociálne posúdenie rozsahu energetickej chudoby a identifikáciu energeticky chudobného spotrebiteľa.

Tieto úvahy Ministerstva hospodárstva SR sa môžu a nemusia stať súčasťou Programového vyhlásenia vlád SR.