Vláda: v očakávaní reforiem ekonomiky kultúry

BRATISLAVA – Vláda posilní rezort kultúry a postavenie kultúry v spoločnosti a zabezpečí jej inštitucionálnu, obsahovú, legislatívnu a ekonomickú reformu. Konštatuje to podkladový materiál pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky (SR), ktoré pripravilo Ministerstvo kultúry SR.

Konštatuje, že  pre plnohodnotné naplnenie  poslania kultúrnych inštitúcií  sú nevyhnutné transparentné procesy výberu riadiacich pracovníkov, ale aj skutočné viac zdrojové financovanie, efektívny sponzoring v kultúre či pri obnove kultúrneho dedičstva.  Vláda SR si uvedomuje, že výdavky štátneho rozpočtu, ale najmä súkromného sektora, na podporu kultúry a umenia sú pri prepočte na obyvateľa pod priemerom Európskej únie.  Vláda SR bude preto maximálne podporovať optimalizovanie a racionalizovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu kultúryNa dosiahnutie tohto cieľa vytvorí systém strategického plánovania v horizonte desiatich rokov.

Nevyhnutnou podmienkou racionalizácie výdavkov v rezorte kultúry je optimalizácia siete kultúrnych inštitúcií a obmedzenie redundantných, teda nadbytočných,  či zdvojených, teda rovnakých  funkcií jednotlivých kultúrnych inštitúcií. Vláda SR preto vykoná hĺbkový audit inštitúcií zriadených ministerstvom kultúry a prehodnotí ich činnosť.

Vláda SR zároveň vytvorí legislatívne podmienky pre väčšiu podporu zo strany súkromného sektora, napríklad efektívnym nastavením sponzoringu v kultúre. Cieľom vlády SR je zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov na kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, zo súčasných 0,40 eur na osobu na aspoň 1,50 eur na osobu v roku 2024.

Vláda SR zároveň zváži zavedenie povinných odvodov na podporu kultúry z hazardných a lotériových hier, ale aj od vybraných kladne hospodáriacich monopolných podnikov so stopercentnou účasťou štátu. Jednotlivé umelecké fondy zriadené podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov v rezorte ministerstva kultúry prejdú procesom evakuácie a následne vláda SR prehodnotí ich ďalšie fungovanie v súčasnej podobe. Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej.

Vyššie uvedené úvahy Ministerstva kultúry SR sa môžu, ale nemusia stať súčasťou Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky.