Vláda: plán je učiteľom ročne pridať 10% mzdy

BRATISLAVA – Vzdelávanie je súčasťou ekonomických, sociálnych, technologických a environmentálnych zmien. Školstvo musí meniace sa podmienky sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Konťatujú to podklady pre Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vláda SR presadí čo najväčšie využívanie eurofondov s cieľom vybudovania dodatočných kapacít materských škôl, s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Zároveň vytvorí predpoklady na zjednodušenie ich zriaďovania aj  v priestoroch  základných škôl, u zamestnávateľov a ďalších zriaďovateľov a primerané legislatívne podmienky pre všetky typy materských škôl a iných zariadení starostlivosti pre deti v predškolskom veku s cieľom reagovať na nedostatočné kapacity a dosiahnuť vyššiu zaškolenosť detí v predškolskom veku.

V oblasti základných a stredných škôl  v nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov vláda zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov o 10% ročne. Vláda podporí transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií, zodpovednosti a zdravým pracovným prostredím pre učiteľov. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne motivovať aktívnych učiteľov.

V oblasti vysokých škôl  vláda SR podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ tak, aby došlo k zásadnému, všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov, s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodné konkurencieschopné univerzity. Zasadí sa za lepšie prepojenie financovania vysokých škôl a ich kvality. Vláda podporí mechanizmy na zabezpečenie akademickej etiky vrátane odoberania podvodne získaných titulov.

Vláda SR bude presadzovať riešenia pre zmenu systému financovania vysokých škôl tak, aby financovanie odrážalo diverzifikáciu vysokých škôl podľa hodnotenia ich výkonnosti v oblastiach, na ktoré sa bude vysoká škola orientovať a zároveň aby takéto financovanie motivovalo vysoké školy zvyšovať kvalitu vedeckej práce a aplikovať výstupy svojej činnosti v súlade s potrebami spoločnosti, regiónov a ekonomiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tvrdí, že vláda v koordinácii so Slovenskou akadémiou vied dokončí transformáciu jej ústavov na samostatne hospodáriace právne subjekty, verejné  výskumné inštitúcie ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj, schopné získavať vlastné zdroje financovania.

Vyššie uvedené úvahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môžu, ale aj nemusia byť súćasťou Programového vyhlásenia Vlády SR.