Vláda: zaostávanie, reforma v oblasti životného prostredia, úvaha o nových zelených daniach

BRATISLAVA  – Slovensko zaostáva v oblasti ochrany životného prostredia. K našej biodiverzite sa musíme správať zodpovednejšie. Každý štát musí vynaložiť maximálne úsilie na zlepšenie stavu globálneho životného prostredia aby aj ďalšie generácie mali plnohodnotné prostredie pre svoj život. Konštatuje to podklad pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Vláda SR vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska a bude realizovať postupné kroky na zlepšenie stavu životného prostredia s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok. Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a ku Agende 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Vláda SR  bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej Slovensko 2030) s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participácii štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti.

Vláda SR pripraví program verejnoprospešných prác a prostredníctvom aktivačného príspevku zapojí dlhodobo nezamestnaných do práce na zlepšení životného prostredia ako čistenie obce, práce na poliach, vodozádržných opatreniach, pomocné práce pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych skládok.

Vláda SR vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Cieľom vlády bude znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda reviduje Nízkouhlíkovú stratégiu a Národný integrovaný energeticky a klimatický plán a zákon o zmene klímy.

Vláda SR na základe návrhu MŽP SR posúdi zmeny v daňovom mixe smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme , registračná daň z motorového vozidla stanovená na základe množstva emisií CO2 v súlade s princípom znečisťovateľ platí, ekologická daň a podobne.

Tieto myšlienky Ministerstva žvotného prostredia SR sa môžu a nemusia stať súćasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.