Monografia o hospodárskom cykle, ekonomických, sociologických a behaviorálnych aspektoch

BRATISLAVA –  Eleonóra Matoušková, Aneta Čaplánová, Zsolt Horbulák a Eva Siraková z katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity vydali monografiu o hospodárskom cykle.

Monografia približuje charakteristiku hospodárskeho cyklu, teórie daného fenoménu. Jedna z kapitol monografie približuje hospodársky cyklus z hľadiska sociológie. Dôležitý aj aktuálny aspekt monografie. Tým je pohľad autorov na pandémie, choroby, vojny a iné spoločenské a mimo spoločenské javy, ktoré podliehajú cyklickému vývoju. Záver publikácie  sa venuje behaviorálnemu pohľadu na cyklický vývoj ekonomiky.

Hospodársky cyklus (iné názvy podnikateľský cyklus, ekonomický cyklus, konjunktúrny cyklus, konjunkturálny cyklus, priemyselný cyklus) je označenie pre výkyvy hospodárskej činnosti, ktoré sa vracajú v približne pravidelnej amplitúde a po približne rovnakom čase.

Behaviorálna ekonómia je odbor ekonómie, ktorý sa zaoberá dopadmi sociálnych, kognitívnych a emocionálnych faktorov na ekonomické rozhodovanie jednotlivcov a inštitúcií. Zatiaľ čo štandardná ekonómia sa zameriava na dôsledky a vonkajšie okolnosti ľudského konania za predpokladu racionality, behaviorálna ekonómia skúma systematické spôsoby ľudského rozhodovania a ich vplyv na ľudské konanie za predpokladu obmedzenej racionality. Sústreďuje  sa najmä na výskum heuristík, systematických tendencií ľudského rozhodovania (biases), a na ich dôsledky pre trhy a správanie jednotlivcov.

Publikácia je výstupom projektu VEGA č. 1/0239/2019 Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík.

Repro: Finančné noviny.