Pohľad na suburbanizáciu v zázemí Bratislavy

BRATISLAVA – Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z pohľadu pôvodných obyvateľov zázemia. Tak znie titul monografie Petra Gajdoša zo Sociologického ústavu SAV.

Kniha je bezplatne k dispozícii na portáli Sociologického ústavu SAV. Nájdete ju tu.

V úvode monografie autor napísal, že proces suburbanizácie patrí medzi najvýznamnejšie faktory sociálno-priestorových a sociokultúrnych premien nielen mestského priestoru, a prímestských zón našich miest, ale aj širších regionálnych a celospoločenských kontextov.

Suburbanizácia je proces, ktorý bol v bývalých socialistických krajinách do istej miery redukovaný a plne sa prejavil až s nástupom transformačného procesu spoločnosti začiatkom 90. rokov 20. storočia.

V tomto období sa aj u nás začínajú výraznejšie reflektovať výrazné zmeny sociálno-ekonomickej úrovne rôznych skupín obyvateľov, čo sa prejavuje aj v migračnom chovaní obyvateľstva a to spočiatku hlavne vo väčších mestách, resp. v ich aglomeráciách, kde dochádzalo k poklesu počtu obyvateľov a naopak k rastu obyvateľstva v suburbánnych oblastiach týchto miest.  Ide obce blízko miest.

Atraktivita týchto prímestských sídiel rastie pre ich vyššie sociálne, ekologické, ale i bezpečnostné kvality prostredia, ako je tomu v mestách.

V prvej kapitole sa autor venuje fenoménu Suburbanizácii v sociálno-priestorových kontextoch vývoja Slovenska a špecifiká suburbanizácie Bratislavy. Druhá je zameraná na problematiku Suburbanizácia a jej dopady v zázemí Bratislavy z pohľadu pôvodných obyvateľov zázemia.  Tretia je o zhodnotení dopadov suburbanizácie v zázemí Bratislavy z pohľadu obyvateľov s dôrazom na jeho sociálne a sociálno-priestorové kontexty. Štvrtá sa sústreďuje na Poznatky z analýzy suburbanizácie v zázemí Bratislavy ako podnety pre koncepciu jej ďalšieho vývojového smerovania a obsahuje námety do diskusie.

Knihu by si mal prečítať každý profesionál v oblasti urbanizmu, sociológie a priestorovej ekonomiky, či ekonómie,

Peter Gajdoš nie je medzi nami. Česť jeho pamiatke!

Publikačný výstup prezentuje vybrané poznatky získané v rámci riešenia projektu APVV -16-0462 „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“, ktorý bol riešený na Sociologickom ústave SAV v Bratislave v období 2017-2020.

Ilustračné fotografie: www.pixabay.com