Filozofia: analytická štúdia o sémantickej informácii, misinformácii, a dezinformácii viac ako aktuálna

BRATISLAVA – V súčasnosti sa veľa hovorí a píše o novinárskych kačiciach.

Čo je to? Je to obsah médií, ktorý má nepravdivý, vymyslený obsah. Dnes sa označuje anglosaskými pojmami hoax, alebo fake, alebo aj postruh (post pravda).

Časopis Filozofického ústavu SAV priniesol vyčerpávajúcu analýzu  Dominika Sadloňa s titulom Sémantická informácie, misinformácia a dezinformácia. Môže inšpirovať analytikov, ktorí sa zaoberajú danou oblasťou výskumu.

Autor píše, že problém významovej špecifikácie výrazov informácia, misinformácie a dezinformácia (3I) patrí do hlavnej skupiny výskumu filozofie informácie. Ako taký je úzko prepojený s mnohými ďalšími problémami na úrovni teoretickej (napr.  s problémom poznania, klamlivosti, satiry, irónie  […], ale aj praktickej (napri. vo vzťahu k súdnym procesom, k distribúcii verejnej mienky, či k individuálnej slobode v elektronickej komunikácii.”

Podľa filozofa z katedry logiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa zaužívalo odlíšenie uvedených termínov na základe “pravdivosti” a “zámernosti”.

Ako poznamenáva Dominik Sadloň rozdiel je v tomu, že dezinformácia nesie vlastnosť nepravdivosti na základe zámerného klamania, , napríklad klamania – určitého typy kognitívneho zlyhania, napríklad výsledkom chybného usudzovania.

Autor píše, že “z kontextu neutrálneho všeobecného pojmu informácia, najprv vyčleňujeme kontext prirodzenej informácie (natural information) a umelej informácie (non-natural information). Autor prináša veľké množstvo komentárov k danej problematike.

Kto sa chce zaoberať reálnym hodnotením informácií v médiách, by si mal prinajmenej prečítať štúdiu autora, aby pochopil aký je rozdiel medzi informáciami, dezinformáciami a misinformáciami. Inšpiráciou je matrica, ktorú zverejnil  Dominik Sadloň v časopise Filozofia.

 

s. identita s.neidentita zámernosť nezámernosť pravdivosť nepravdivosť zavádzanie nezavádzanie
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
z-informácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x x
misinformácia x x
misinformácia x x x x

Prameň: Dominik Sadloň. Sémantická informácia, minformácia, a dezinformácia. Filozofia.  čislo 7/2022.  s. 510 – 528. ISSN 0046-385 X.