Zákon o nezaslúžených benefitoch nie je v súlade s deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (ILO)

ŽENEVA /  BRATISLAVA – Návrh zákona o nezaslúžených benefitoch, ktorý sa týka niekdajších funkcionárov komunistickej strany a vedúcich manažérov silových zložiek Československej socialistickej republiky je v rozpore s konvenciou, alebo ak chcete s  dohodou Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Bola prijatá 4. júna 1958. Československá republika sa stala členom ILO už po jej vzniku. Daná konvencia definuje pojem diskriminácia. Citujeme danú dohodu:

1. Na účely tohto dohovoru pojem diskriminácia zahŕňa: a) každé rozlíšenie, vylúčenie alebo preferencia na základe rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického názoru, extrakcie národa alebo sociálneho pôvodu, ktoré majú za následok zrušenie alebo narušenie rovnosti príležitostí alebo zaobchádzania v zamestnaní alebo zamestnaní; b) také iné rozlíšenie, vylúčenie alebo uprednostnenie, ktoré má za následok zrušenie alebo zhoršenie rovnosti príležitostí alebo zaobchádzania v zamestnaní alebo povolaní, ako ich určí dotknutý člen po konzultácii s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, ak existujú, a s inými príslušnými orgánmi.
2. Akékoľvek rozlíšenie, vylúčenie alebo preferencia konkrétneho zamestnania na základe jeho inherentných požiadaviek sa nepovažuje za diskrimináciu.
3. Na účely tohto dohovoru pojmy zamestnanosť a povolanie zahŕňajú prístup k odbornému vzdelávaniu, prístup k zamestnaniu a konkrétnym povolaniam a podmienky zamestnania.

Každý členský štát, pre ktorý platí tento dohovor, sa zaväzuje vyhlásiť a uskutočňovať národnú politiku zameranú na podporu metód, ktoré zodpovedajú vnútroštátnym podmienkam a praxi, rovnosti príležitostí a zaobchádzania v zamestnaní a povolaní s cieľom vylúčiť akúkoľvek diskrimináciu v zamestnaní. ich rešpektovanie.

Každý členský štát, pre ktorý platí tento dohovor, sa zaväzuje, že použije metódy vhodné pre národné podmienky a prax – a) usilovať sa o spoluprácu medzi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov a inými príslušnými orgánmi pri podpore prijatia a dodržiavania tejto politiky; b) uzákoniť také právne predpisy a podporovať také vzdelávacie programy, ktoré je možné vypočítať na zabezpečenie prijatia a dodržiavania tejto politiky; c) zrušiť všetky zákonné ustanovenia a upraviť akékoľvek administratívne pokyny alebo postupy, ktoré nie sú v súlade s politikou; d) uskutočňovať politiku v oblasti zamestnanosti pod priamou kontrolou vnútroštátneho orgánu;
e) zabezpečovať dodržiavanie politiky v činnostiach odborného poradenstva, odbornej prípravy a umiestňovania pod vedením vnútroštátneho orgánu; f) uvádzať vo svojich výročných správach o uplatňovaní dohovoru kroky podniknuté pri uskutočňovaní politiky a výsledky zabezpečené týmito opatreniami.

A na záver poučenie z knihy Boh hovorí svojim deťom (Madrid, 1990): Tým čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo. “Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého čo mám:”

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: “Bože, buď milostivý mne hriešnemu.”

Hovorím vám: Hriešnik odišiel domov ospravedlnený, a nie farizej. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lukáš 18, 9-14)

Tak teda toľko.

Predkladateľka zákona Anna Andrejuvová o sebe napísala: “Rodená východniarka, ktorá vyrastala vo Svidníku a v Bardejove. Vyštudovala politológiu a právo. Do tímu OĽANO prišla z hnutia NOVA spolu s Gáborom Grendelom a Danielom Lipšicom. Okrem oblastí bezpečnosti a spravodlivosti sa venuje témam slobody. Ochrana života nenarodených detí, podpora rodín a dôstojnosť v starobe sú podľa nej oblasti s veľkými medzerami, kde sa dá mnohé vylepšiť. Súčasne pôsobí ako dobrovoľníčka Národného pochodu za život.”

Máme sa v 21. storočí báť o slobodu? Pýta sa pani poslankyňa, Následne odpovedá sama sebe. “Sloboda dnes začína byť v obmedzovaná. Tento trend prichádza paradoxne z EÚ, napríklad v oblasti slobody prejavu, slobody vierovyznania, výchovy detí alebo obmedzenia legálnej držby zbrane. Slobodu si musíme neustále brániť.”

Finančné noviny nemajú informácie o tom, že by akákoľvek vláda v Európskej únii obmedzovala slobodu viery a slobodu náboženského vyznania.