Zákaz poskytovania služieb poslancom a politikom je jasným porušením zákona o ochrane spotrebiteľa

BRATISLAVA – Odmietanie predaja tovarov, alebo poskytovania služieb poslancom, politikom vo výkonnej moci, alebo iných verejných funkciách je porušením zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je platný od roku 2007.

Podľa paragrafu 4 zákona predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, ale aj upierať spotrebiteľovi práva.

Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.

Normy Európskej únie zabezpečujú právo na rovnosť pred zákonom a ochranu pred diskrimináciou pre všetky osoby ustanovuje všeobecné právo uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Dohovore OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, v Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a v paktoch OSN o občianskych a politických právach a hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a v Európskom dohovore na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ktoré
podpísali všetky členské štáty.  Popri zákaze diskriminácie je dôležité, aby sa dodržiavali ostatné základné práva a slobody vrátane ochrany súkromného a rodinného života a úkony vykonané v tejto súvislosti, a sloboda náboženského vyznania.

Slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“) a označovanie výrobkov cenami.

Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky. Slovenským zákonom sú nadradené niektoré medzinárodné dohody. Tie hovoria o tom, že nikto by mal byť diskriminovaný na základe politického presvedčenia.