Kosová: ministerka spravodlivosti vedome klame

BRATISLAVA – Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Marcela Kosová napísala na portáli Právne listy, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v debate s ňou vedome klamala.

Diskusia bola 29. januára 2021 v te­le­ví­zii TA3 o 20.00 ho­di­ne. Ministerka Mária Kolíková povedala, že na tvorbe novej súdnej mapy sa podieľali sudcovia. Mária Kosová napísala, že so sudcami nikto nehovoril.

Klam­stvo je úmy­sel­ná nep­rav­da vy­dá­va­ná za prav­du, vý­rok prek­ru­cu­jú­ci sku­toč­ný stav ve­cí. Aris­to­te­les nap­rík­lad gno­zeo­lo­gic­ky vy­me­dzil klam­stvo. „Po­kiaľ úsu­dok spo­ju­je to, čo je v sku­toč­nos­ti roz­de­le­né, ale­bo roz­de­ľu­je to, čo je v sku­toč­nos­ti spo­je­né, tak je to klam­stvo“, píše sudkyňa.

“Pa­ni mi­nis­ter­ka uvied­la, že sku­pi­na, kto­rá na nej vo fi­ná­le pra­co­va­la (na­pí­sa­la by som aj me­ná čle­nov tej­to sku­pi­ny, ale sú uta­je­né) vy­chá­dza­la zo zá­ve­rov CE­PEJ (Európ­ska ko­mi­sia pre efek­tív­nu spra­vod­li­vosť) a zo zá­ve­rov via­ce­rých sku­pín, v kto­rých do ro­ku 2018 pra­co­va­li aj sud­co­via. Z toh­to vy­vo­di­la, že te­da sud­co­via sa zú­čas­tni­li na príp­ra­ve no­vej súd­nej ma­py. Ja som uvied­la, že to­mu tak nie je a na príp­ra­ve no­vej súd­nej ma­py, ako bo­la pred­lo­že­ná pa­ni mi­nis­ter­kou, nie len že nes­po­lup­ra­co­va­li sud­co­via, ale ani sa s ni­mi o tom nik­to ne­roz­prá­val. Vlas­tne bo­la ve­do­me uta­jo­va­ná, ” konštatuje Marcela Kosová, člen­ka Súd­nej ra­dy SR vo­le­nej sud­ca­mi.

Mária Kolíková (1974) je slovenská právnička, politička a v súčasnosti ministerka spravodlivosti SR. V roku 2019 vstúpila do vznikajúcej strany bývalého prezidenta Andreja Kisku ZA ĽUDÍ a na ustanovujúcom sneme bola zvolená za členku predsedníctva.