Vychádza kniha o profesorovi Fraňovi Ruttkayovi

BRATISLAVA – Vychádza publikácia Náš pán profesor Fraňo Ruttkay, ktorá širokej verejnosti približuje osobnosť zakladateľa výskumu dejín slovenskej žurnalistiky.  Publikáciu pripravilo vydavateľstvo Perfekt.
Podarilo sa pripraviť obraz doby, portrét vzácneho vzdelanca, vedca a pedagóga, z mozaiky pohľadov, spomienok. V knihe sa tak stretli vzácni ľudia, aby vytvorili čo najobjektívnejší obraz človeka. Úpravy zásadnejšieho charakteru osobne s autormi konzultovala zostavovateľka Ivica Ruttkayová. V knihe je celkom 32 autorov. Titul knihy znie Náš pán profesor Ruttkay. Jeho knihu Ľudovít Štúr ako novinár vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky v čase keď bol jej  riaditeľom Jaroslav Rezník.
Zakladateľ histórie slovenskej žunalistiky profesor Fraňo Ruttkay je potomkom známeho zemianskeho rodu z Vrútok. Vrútky sú neďaleko mesta Martin a sú vstupnou bránou do regiónu Turiec. Zeman je označenie pre príslušníka nižšej šľachty v Uhorsku, Čechách a Poľsku. V širšom zmysle sa výraz vzťahuje
na celú nižšiu šľachtu, v užšom zmysle len na jej významnú skupinu v tom-ktorom štáte.
Ruttkay je slovenské priezvisko, najčastejšie sa vyskytujúce v okolí Vrútok a Martina a celkovo v regióne Turiec. Priezvisko pochádza z názvu mesta Vrútky, preto si aj niektorí jeho nositelia nechali zmeniť meno na „Vrútocký“. Etymológia priezviska profesora Ruttkaya má korene v tom, že nemecký názov obce
Vrútky znel Ruttek. Poďme ešte bližšie k etymológii. Z 10. − 11. storočia sa zatiaľ archeologicky podarilo zistiť osídlenie na Hradišti nad Vrútkami ako obnovenom sídlisku ľudu púchovskej kultúry. Už vtedy pod týmto hrádkom existovala prastará dedina Vrútky. Jej archaické meno, ktoré vzniklo z praslovanského slova vrqtbkb vo význame prameň, žriedlo, bezpečne dokazuje, že ako sídlo jestvovalo už pred polovicou-10. storočia. Historické výskumy ukázali, že korene priezviska pána profesora Ruttkaya siahajú do 13. storočia. Prvá písomná zmienka o osade „villa Vrutk“, ktorá bola vtedy súčasťou majetkov Záturčia, je z 19. augusta 1255.
Fotografia: www.dnesky.sk
Pri obrane uhorského kráľa Belu IV., ktorý na Znievskom hrade našiel útočište pred Tatármi v rokoch 1241 − 1242, sa vyznačili nasadzovaním svojich životov aj vrútockí osadníci. Kráľ v týchto hrdinov povýšil do zemianskeho stavu a pod menom.
Ruttkay, pričom im rozdal svoje majetky, aby títo pätnásti zemania podľa vtedajších zvykov vydržiavali vojsko na obranu územia. Začiatkom 17. storočia ešte používali priezvisko Wrutkay, ale od polovice sa objavuje Ruttkay. Náležité oslovenie pre zemanov bolo pán urodzený, pani urodzená − profesor Fraňo Ruttkay bol urodzený historik. Dôkazom toho je rozsiahla bibliografia jeho prác.
Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Veľa o práci zakladateľa histórie slovenskej žurnalistiky hovoria pramene, ktoré použil pri písaní prác. Pracoval len s prvotnými informáciami. Z prác vidieť, že nie jednu hodinu strávil v Slovenskej národnej knižnici v Martine či iných knižniciach alebo v Slovenskom národnom archíve. Práve preto pán profesor Fraňo
Ruttkay získal najvyššiu vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.). Pán profesor Fraňo Ruttkay bol skutočne vedec, ktorého nezaujímala tlač len sama osebe, ale išlo mu práve aj o kontext. Pri jej analýzach sa človek veľa dozvie i o fungovaní spoločnosti, ekonomike a aj politike.
Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.