SOPK: svetová ekonomika klesá, Slovensko tiež

BRATISLAVA –  Ekonomický rast vykazoval aj v roku 2019 po roku 2018 spomaľovanie, pre rok 2020 sa predpokladá pokles na necelé 3 %. Obdobne sa spomalil rast HDP aj u slovenskej ekonomiky,  prognózy pre rok 2020 pracujú s dynamikou mierne cez 2 %.  Konštatuje to Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Finančným novinám jej materiál poskytol Ladislav Vaškovič

Príčiny sú v prípade Slovenska, ako  silne exportne orientovanej krajiny spojené s poklesom výkonnosti našich hlavných partnerov, osobitne Nemecka a tiež so začínajúcou reštrukturalizáciou automobilového priemyslu v Európe, pričom na tomto priemyselnom odvetví je založený náš ekonomický rast. V prípade spomalenia ekonomického cyklu sa vždy začínajú hľadať rezervy, hodnotiť ako sa kto pripravil na obdobie nízkeho rastu. A je samozrejmé, že na úrovni krajiny sa analyzuje, ako je pripravená na takéto obdobie. Aké sú jej makroekonomické parametre? Je konkurencieschopná? Aké je podnikateľské prostredie? Na poslednú otázku sa každoročne snaží odpovedať ekonomický prieskum Slovenskej obchodnej komory, ktorý mapuje názory podnikateľského stavu a zároveň aj čiastočne odpovedá na otázku, ako je Slovensko pripravené na obdobie charakterizované spomalením rastu

V prvej časti prieskumu vyjadrili respondenti svoj názor na vlastné výsledky hospodárenia. U siedmich ukazovateľov ako obrat, hospodársky výsledok a ďalších mohli uviesť, či v roku 2019 očakávali ich rast, stagnáciu alebo pokles v porovnaní s predošlým rokom. V súhrne je možné uviesť, že v porovnaní s rokom 2018 bol zrejmý menší optimizmus pri očakávaní výsledkov roku 2019. Obdobne sa naši členovia vyjadrili pri ďalšej otázke o svojich predpokladaných  výsledkoch v roku 2020. V porovnaní s prieskumom v roku 2018 vzrástol podiel odpovedí predpokladajúcich rast len predaja v SR. Podnikateľské prostredie v roku 2019 podľa nadpolovičnej väčšiny 54 % respondentov stagnovalo, len  6 % ho  označilo za priaznivé.  Je zaujímavé, že očakávania stavu podnikateľského prostredia pre rok 2020 sa určitým spôsobom polarizovali, väčší podiel účastníkov prieskumu v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením sa domnievalo, že bude priaznivejšie, ale zároveň výraznejšie stúpol aj podiel odpovedí predpokladajúcich, že sa v roku 2020 stretnú s nepriaznivejším podmienkami pre podnikanie. Hodnotenie hospodárskej politiky vlády je zase zrejme aj reakciou na viaceré opatrenia realizované vládou, ktoré vstúpili do praxe v roku 2019 a ktorých dôsledky znáša podnikateľský stav.  Pozitívne hospodársku politiku vlády hodnotili len 3 % respondentov, ale negatívne viac ako polovica – 57 %, čo je posun o 7 % voči o rok staršiemu prieskumu. Komunikáciu vlády priaznivo hodnotilo 9 %, čo je nárast o 3 %. Na novo zaradenú otázku ohľadne vplyvu miestnych samospráv na podnikateľské prostredie  pozitívne odpovedalo 7 % respondentov, negatívne 19 %. Odpovede napovedajú, že činnosť samospráv je hodnotená pozitívnejšie ako v prípade vlády.

Dlhodobo za najväčšie riziká pre podnikanie sú pri odpovedi na túto otázku považované vysoké daňové a odvodové zaťaženie, nízka vymáhateľnosť práva a klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní. Ani výsledky prieskumu v roku 2019 zásadne nezmenili na tomto dlhodobom „rebríčku“ takmer nič, len to, že sa na treťom mieste umiestnil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Skutočnosť, že ako najväčšie riziká sú dlhodobo hodnotené členmi SOPK stále tie isté okruhy asi nie možné považovať za dôkaz, že by sa vláda intenzívne snažila riešiť tieto problémy.

Vstup do Európskej únie je dlhodobo členmi SOPK hodnotený výrazne pozitívne, aj v roku 2019 ho takto hodnotilo 92 % respondentov, negatívne len 5 %. V prieskume sa v porovnaní s predchádzajúcim mierne zvýšil záujem o využívanie zdrojov EÚ, pričom sa zároveň 28 % respondentov vyjadrilo, že proces ich získavania je transparentný, čo je najvyššia hodnota od roku 2009. Bohužiaľ, ale 72 % sa domnieva, že je netransparentný. Z odpovedí na posledný okruh otázok, vyplynulo, že približne tri štvrtiny účastníkov prieskumu nevyužívalo v roku 2019 zahraničnú pracovnú silu. Z tých čo ju využívalo, pozitívne skúsenosti mali dve tretiny a negatívne jedna tretina.

Veľmi stručne je možné uviesť výsledky ekonomického prieskumu SOPK konaného v roku 2019 nasledovne. Vlastné ekonomické výsledky členov komory boli menej priaznivé ako v roku 2018. Rovnako aj očakávania vlastného hospodárenia pre rok 2020 sú mierne pesimistickejšie ako rok predtým. V roku 2019 museli podnikatelia pôsobiť v prostredí, ktoré sa naďalej zhoršovalo a ani neveria, že v roku 2020 dôjde k zásadnej zmene. Tu je aj odpoveď na otázku, či je podľa názorov účastníkov prieskumu Slovensko dobre pripravené na nadchádzajúce obdobie