EUBA: Rudolf Sivák, Katarína Belanová: štúdia o financovaní inovačných technológií spracovania odpadov z vozidiel po dobe životnosti

BRATISLAVA – Inovácie v technológách pri spracovaní odpadu z automobilov. To je téma najnovšej štúdie pedagógov a výskumníkov z katedry financií Rudolfa Siváka a Katarín Belanovej.

Autori prišli k nasledovným záverom.

Environmentálny aspekt zasahuje celý životný cyklus automobilu, počnúc jeho tvorbou, výrobou, použitia v doprave až po jeho účinnú recykláciu. Aby sa mohli materiály použité pri konštrukcii automobilu znovu použiť a nespôsobovali množstvo odpadu, je potrebné zaoberať sa aspektom ich kvalitnej demontáže pri zachovaní kvalitných druhotných surovín, ktoré sa môžu vrátiť na opätovné spracovanie. K otázke recyklácie sa dnes pristupuje systematicky už pri konštrukcii automobilu. Každý návrh auta má zohľadnenú ekonomiku recyklácie. Ak v minulosti konštruktéri automobilov riešili skôr dôsledky ako príčiny a zaujímalo ich hlavne to, aby auto vôbec fungovalo, v súčasnosti je snaha vyrobiť auto nielen pohodlné, bezpečné a výkonné, ale aj energeticky úsporné a recyklovateľné.

V článku podávame prehľad možností financovania inovačných technológií pri zhodnocovaní odpadov z vozidiel po dobe životnosti.

Pre financovanie inovácií v odpadovom hospodárstve môžu spoločnosti využiť najmä zdroje zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, programu LIFE, ako i inovatívne formy financovania, napríklad crowdfunding.

Katarína Belanová má nasledovné oblasti výskumu: podnikateľské financie – podnikateľské prostredie v SR, malé a stredné podniky, hodnotenie investičných projektov podnikateľských subjektov, osobitosti financií jednotlivých odvetví národného hospodárstva, trvalo udržateľný rozvoj, ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.

Rudolf Sivák je niekdajším rektorom Ekonomickej univerzity. Má nasledovné zameranie pedagogickej a výskumnej činnosti: teória a politika podnikateľských financií, riziká a neistoty vo financiách a bankovníctve

Ilustračné fotografie: www.pexels.com