Rigorózna práca sa neposudzuje z vedeckého uhla

BRATISLAVA – Nevyhnutnou podmienkou riešenia odborného problému nie je vedecká úroveň práce autora. Konštatuje to kniha Akademická príručka v časti venovanej rigoróznym prácam.

Autormi knihy Akademická príručka z roku 2005 sú Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív. Novinári túto príručku necitujú. Práca s odbornými odbornými a prvotnými zdrojmi informácií patrí medzi základné princípy novinárskej práce. Na Slovensku existuje niekoľko fakúlt a katedier žurnalistiky. Ich garantmi sú profesori v odbore žurnalistika, alebo mediálne štúdie. Garant by mal byť tým, ktorý je zárukou odborných a vedeckých poznatkov v určitom odbore. Ak je niekto profesorom, nie je to vždy zárukou odbornosti. Produktom vysokej školy je kvalitný absolvent.

Jedným z profesorov v oblasti mediálnych štúdií je Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu. Prednáša na Fakulte médií  Paneurópskej vysokej školy. Je koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a súčasne prorektorom pre výskum, vedu a grantovú politiku. Bol jedným z kandidátov na post ministra školstva po posledných parlamentných voľbách. Nie je autorom žiadneho empirického výskumu v oblasti médií.

Z Akademickej príručky vyplýva, že rigorózna práca nemusí mať vedecký charakter, ale môže mať aj formu eseje. Esej pochádza z anglického slova essay, alebo francúžštiny essai a znamená skúška, literárny pokus, ale má pôvod v latinskom  slove  exagium, čo je váženie váženie. To je literárny odborne-publicistický žáner stredného alebo kratšieho rozsahu, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa. Autor eseje posudzuje problém v širšom kontexte, argumentuje, komentuje súčasné riešenia a naznačuje nové. Esej je často písaná živým, obrazným jazykom.

Klasická esej má asi 15 strán, ale môže varírovať: od 2 do 50 strán. V niektorých prípadoch môže mať esej iba niekoľko viet.

Absolventi študijných programov, ktorí získali  titul magister môžu získať titul doktor filozofie – PhDr. alebo doktor práv JUDr. V odbore žurnalistiky istý čas bolo rigorózne konanie bez rigoróznej práce.

Akademická príručka vyšla dva razy. Uvedený citát je z roku 2005. Vydala ju vydavateľstvo Osveta. Každý študent vysokej školy by ju mal prečítať pred napísaním diplomovej práce. Aj študenti odboru žurnalistika alebo mediálne štúdiá.