VÚB: väčšinový akcionár chce koniec akcií na BCPB

BRATISLAVA – Všeobecná úverová banka sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou  bez verejného obchodovania s akciami na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB).   Následne môže väčšinový akcionár v rámci procesu sqeeze out odkúpiť všetky akcie menšinových akcionárov.

Vyplýva to z interných materiálov banky. Banka v nich vyhlásila, že informácie nie je potrebné považovať  za ponuku na kúpu akcií, alebo časti spoločnosti. Materiály hovoria hovoria o tom, že dané kroky sa uskutočnia na žiadosť väčšinového akcionára Sanpaolo Holding International S.A., ktorý o to požiadal listom.

Predstavenstvo a dozorná rada Spoločnosti vzali na vedomie list Väčšinového akcionára a odsúhlasili zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti s návrhom na prerokovanie a hlasovanie o vyššie uvedenom návrhu Väčšinového akcionára.

Ak mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijme takéto uznesenie, Spoločnosti vznikne
povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa § 119 ods. 1 slovenského zákona č. 566/2001
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (Zákon o cenných
papieroch). Väčšinový akcionár súhlasil s tým, že povinnú ponuku na prevzatie vyhlási namiesto
Spoločnosti v súlade s § 119 ods. 3 Zákona o cenných papieroch a uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia.

Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava vznikla po rozdelení Štátnej banky Československej v roku 1990. Prevzala väčšinu úverov podnikov. Banka prešla  procesom ozdravenia v rokoch 1999 – 2000. Politickú zodpovednosť za ozdravenie komerčných bánk niesli vtedajšia ministerka financií Brigita Schmognerová a štátny tajomník ministerstva financií Viliam Vaškovič. Nesplatené úvery sa pod dohľadom ekonómov Svetovej banky prevádzali do Slovenskej konsolidačnej, štátnej spoločnosti určenej na správu nesplatených úverov. Boli vymenené za štátne dlhopisy. V rovnakom čase do banky vstúpila Medzinárodná finančná korporácia (IFC). Následne bola banka privatizovaná.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.