Poradná rada európskych sudcov CCJE je proti reforme súdnictva tak, ako ju robí súčasná vláda

BRATISLAVA – Poradná rada európskych sudcov (CCJE) vyjadrila znepokojenie nad viacerými stránkami súdnej reformy, ktorú v týchto dňoch robí Vláda Slovenskej republiky. Jej pripomienky zverejnil portál Právne listy.

Podľa Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) via­ce­ré as­pek­ty prip­ra­vo­va­nej re­for­my mô­žu, v zá­uj­me „očis­ty jus­tí­cie“, ob­me­dziť už exis­tu­jú­ce ús­tav­né zá­ru­ky ne­zá­vis­los­ti súd­nej mo­ci spô­so­bom, kto­rý by mo­hol oh­ro­ziť čl. 6 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd (ďa­lej len „ECHR“).

Stanovisko konštatuje, že “bez akých­koľ­vek pred­chá­dza­jú­cich kon­zul­tá­cií s pred­sta­vi­teľ­mi slo­ven­ské­ho súd­nic­tva a bez ­ve­rej­nej dis­ku­sie bu­de vý­slov­ne vy­lú­če­ná mož­nosť ús­tav­né­ho sú­du po­su­dzo­vať sú­lad ús­tav­ných zá­ko­nov s ús­ta­vou.”

Poradnej rade európskych sudcov sa nepáči, že sa za­vá­dza sa vý­slov­ná mož­nosť od­vo­lať pred­se­du, pod­pred­se­du a čle­na Súd­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky ke­dy­koľ­vek pred up­ly­nu­tím ich fun­kčné­ho ob­do­bia,

Nepáči sa jej, že reforma súdnictva za­vá­dza sa mož­nosť pre­lo­žiť sud­cov na niž­ší súd bez ich súh­la­su pri zme­ne súd­nej sús­ta­vy.

Poradná rada európskych sudcov (CCJE) je znepokojená tým, že fun­kčná imu­ni­ta, kto­rá je v sú­čas­nos­ti rov­na­ká pre sud­cov všeo­bec­ných sú­dov, sud­co­v ús­tav­né­ho sú­du a zá­stup­cov parla­men­tu, sa má ob­me­dziť iba vo vzťa­hu k sud­com všeo­bec­ných sú­dov, pri­čom sa za­vá­dza no­vý trest­ný čin „ohý­ba­nia prá­va“, kto­ré­ho sa mô­že do­pus­tiť iba sud­ca, prí­se­dia­ci sud­ca ale­bo roz­hod­ca a kto­rý vzhľa­dom na vág­nu for­mu­lá­ciu „svoj­voľ­ne up­lat­ní prá­vo“ už sám o se­be vy­tvá­ra pries­tor pre nep­rí­pus­tné za­sa­ho­va­nie vý­kon­nej mo­ci do ne­zá­vis­los­ti súd­nej mo­ci, rep­re­zen­to­va­nej sud­ca­mi všeo­bec­ných sú­dov vo for­me ich neop­ráv­ne­né­ho/úče­lo­vé­ho tres­tné­ho stí­ha­nia.