Úrad vlády SR vysvetľuje korpuciu týmto spôsobom

BRATISLAVA – Čo je to korupcia? Odpoveď na túto otázku môže čitateľ nájsť na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. Finančné noviny uverejňujú výklad, ktorý je na jeho stránke.

Možno ste sa s tým stretli. obálka s patričnou sumou, dovolenka, či iná výhoda. Správanie sa ľudí, ktorí úplatok poskytujú, ao aj tých, ktorí úplatok prijímajú, je v rozpore so zákonmi. Výsledkom je na jednej strane “spokojnosť” jednotlivca nad poskytnutí neoprávnenej výhody a na druhej poškodzovanie verejnosti a nezákonné sa obohacovanie sa jednotlivca, teda “nespokojnosť” ostatných.

Ak keď je pojem korupcia nie je v právnom poriadku presne definovaný prostredníctvom jednotiacej definície, ktorá by vystihovala spoločné znaky rozličných foriem korupčného správania sa, môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že ide o spoločenské protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a niekedy aj zenužívania právomoci verejného činoteľa.

Korupcia má vo svete spoločného menovateľa – snahu o jej zníženie, snahu o zastavenie úniku peňazí nás všetkých a ich ocitnutie sa v ruách ľudí, ktorí sa chcú protiprávne obohacovať. Slovenská republika, ako členka Európskej únie, Rady Európy ako aj Organizaćie bezpečnosti a spolupráce v Európe, sa prijatím viacerých medzinárodnoprávnych záväzkov a dokumentov zaviazala obmedziť korupčné správanie i prejavy korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Prijímanie úplatku (§ 328 – 321 Trestného zákona) znamená žiadať, dať si sľúbiť či prijať určité plnenie majetkovej,alebo nemajetkovej povahy, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla učité výhody, porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie, alebo postavenia, tzn. pasívna korupcia, úplatkárstvo, osoba sa necháva podplácať. (…)

Príklad: člen komisie pre vyhodnotenie verejného odstarávania si žiada luxusnú dovolenku, od jedného zo súťažiteľov, ak bude jeho ponuku hodnotiť ako víťaznú.