Predsudky sú na základe pochybných informácií

Predsudok je zakorenený úsudok, ktorý nie je založený na spoľahlivých faktoch. Vychádza len z názoru a predpokladu. Jeho zdrojom je neoprávneného zovšeobecnenia, alebo iného zjednodušenia skúsenosti. Predsudok je názor, ktorý si nekriticky osvojí človek prakticky bez rozmyslu. Predsudky sú neracionálne zložky verejnej mienky, ako je predpojatosť a povera.

Predpojatosť je prvotne, predbežne existujúci, negatívny, alebo pozitívny názor na čokoľvek. Povera je pre zmena viera v javy, alebo bytosti, ktorá je v rozpore s racionálnym myslením. Bez rozumných dôvodov priradzuje veciam a dejom nadprirodzenú schopnosť ovplyvňovať budúcnosť. Príkladom môže byť tvrdenie, že keď sa na dome objaví biely bocian, do rodiny prinesie novorodenca, alebo čierna mačka, ktorá prebehne cez cestu, prináša nešťastie.

Za predsudky sa považujú názory, ktoré sú založené na nekritickom poznaní, v ktoré ľudia veria na základe slov iných ľudí. Tým človek začína fungovať v rovine nelogického myslenia, niekedy nazývaného paralogickým myslením.

Predsudok sa odlišuje od úsudku. Ten je založený na logickom myslení, ktoré je založenom na dôveryhodných faktoch, ktoré je možné skontrolovať. Logické myslenie zohľadňuje také podmienky, ktoré vylučujú deformáciu, skreslenie, pričom pojmy a súdy sú spojené dôsledne, odôvodnene a neprotirečivo.

Predsudky sú na druhej strane základným prvkom prístupu ľudí k svetu. Sú náchylné k skresľovaniu. Predsudky existujú aj vo forme indukcie vo vede. Indukcia je druh usudzovania, v ktorom sa z viacerých jedinečných či čiastočných súdov odvodzujú všeobecné súdy, závery.

 

Medzi najznámejších teoretikov, ktorí sa venovali predsudkom je  Gordon W. Allport (1897–1967). V roku 2004 vyšla vo vydavateľstve Prostor jeho kniha s titulom o Povaze předsudků – The Nature of Prejudice (1954). Slovo predsudok postupne menilo význam. V staroveku znamenalo precedens. Bol to úsudok, ktorý sa opieral o niekdajšie rozhodnutie a skúsenosti. Neskôr v angličtine slovo „prejudice“ získalo význam predčasného úsudku, ktorý si človek vytvorí skôr ako potrebným spôsobom preskúma fakty a zoberie ich do úvahy. Nakoniec slovo získalo emocionálny nádych priazne a nepriazne. Slovenské slovo predsudok, znamená, že človek má názor už predtým ako by mal človek s určitou skupinou, alebo témou kontakt, skúsenosti, alebo vedomosti o nich.

Vzniká to tak, že človek potrebuje k rôznym skutočnostiam a témam potrebuje zaujímať nejaký postoj. Niekedy sa vyžaduje veľká rýchlosť. Vtedy preberá názory iných. Usudzuje podľa prvého dojmu, alebo podľa čiastkových skúseností, ktoré bezdôvodne zovšeobecňuje. Ak človek predbežné stanovisko nepodrobí následnej kritike, je to príznakom myšlienkového pohodlia, lenivosti. Predsudky vznikajú väčšinou na základe využívania nedôveryhodných predsudkov. Samotný človek ich môže vnímať ako nedovolateľnú pravdu, ktorá si nevyžaduje overenie a kontrolu. Ak sa hovorí o predsudkoch, na mysli máme predsudky, ktoré zdieľajú veľké skupiny ľudí. Môžu ich obsahovať viera, alebo zastarané vedecké hypotézy: všetky plazy sú chladnokrvné, atóm nie je možné rozdeliť, hmotnosť a energia sa dajú oddeliť, alebo čím drahší je tovar, tým je lepší.