U. S. Steel vysoko hodnotí spoluprácu s TUKE

KOŠICE – Spolupráca s Technickou univerzitou v Košciach (TUKE) a konkrétne s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie je výborná vo viacerých oblastiach. Ide o aktivity a riešenia v oblasti matematických modelov výrobných procesov, ale aj energetiky a environmentu. Projektov je mnoho.

Povedal to pre Finančné noviny Ján Bača hovorca U. S. Steel Košice, s. r. o. Mnohí študenti fakulty absolvujú prax v podniku  U. S. Steel Košice, s.r.o.

Dekanka Iveta Vasková potvrdila, že fakulta v U. S. Steel Košice, s. r. o. spolupracuje v nasledovných oblastiach.

 1. Potenciál využitia vodíka v metalurgickom priemysle SR s cieľom zníženia produkcie CO2
 2. Modernizácia konti žíharni”, ktorej cieľom je analýza spotreby energií pecnej časti a návrh úprav s cieľom zníženia mernej spotreby a zlepšenie prevádzkovania horákového systému
 3. Tvorba matematických závislostí ohrevu pásu pre model riadenia PZ2. Cieľom je spracovať matematický model ohrevu pásu pre zníženie spotreby plynného paliva  resp. zníženie mernej spotreby a vytvoriť matematické závislosti, na základe ktorých bude možné riadiť výkon horákových zón a prerozdelenie výkonu medzi jednotlivé časti neoxidačnej a redukčnej pece
 4. Analýza vplyvu deformácie na koróznu odolnosť povlakovaných plechov pre automobilový priemysel
 5. Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí
 6. Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou
 7. Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov
 8. Analýza vplyvu deformácie na koróznu odolnosť povlakovaných plechov pre automobilový priemysle
 9. Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí
 10. Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou
 11. Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov
 12. Vplyv vybraných výrobných parametrov prípravy tavby a odlievania na povrchovú kvalitu zvitkov hlbokoťažných akostí
 13. Optimalizácia výroby zvarových spojov v organizácii U.S.Steel Košice, s.r.o.
 14.  Vodný model kryštalizátora  U. S. Steel Košice.Vodný model kryštalizátora slúži na modelovanie procesov prúdenia. Ponorné výlevky majú priamy vplyv na čistotu ocele, vnútornú a povrchovú kvalitu kontizliatkov – brám. Testovaním rôznych tvarov a hĺbky ponoru trubice je možné nastaviť najlepšiu možnú konfiguráciu pre danú akosť ocele a rýchlosť odlievania, čo má priamy vplyv na zvýšenie čistoty odlievanej ocele a zníženie výskytu vád najmä pri odlievaní kvalitatívne náročných akostí ocelí pre automobilový priemysel. Toto zariadenie prináša benefit dlhodobo, keďže požiadavky na kvalitu ocele neustále rastú a na ich efektívne odlievanie je nevyhnutná neustála optimalizácia tohto procesu. Vodný model kryštalizátora umožní rýchly transfer poznatkov do praxe a bude tvoriť základ pre verifikáciu numerických simulácií z existujúceho laboratória SiMet na FMMR.
 • Naďalej intenzívne prebieha realizácia prevádzkových cvičení v USS KE pre študentov bakalárskeho a  inžinierskeho štúdia študijného programu Materiálové inžinierstvo v rámci predmetu Konštrukčné a nástrojové ocele, Metalurgia i Recyklácia
 • Odborné prednášky pre študentov FMMR
 • Spolupráca na bakalárskych, diplomových a dizertačných prácach
 • Odborné prednášky pre študentov stredných škôl (partnerské školy FMMR)
 • Letné stáže a celoročné praxe pre študentov FMMR v USS KE
 • Exkurzie študentov FMMR v spoločnosti USS.
 • Odborný výučbový program pre zamestnancom výskumného ústavu USS – matematické  modelovanie

Podľa informácií samotnej fakulty v čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR), už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Ďalšou prioritou FMMR je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj ďalšie samovzdelávanie pedagógov FMMR, čím budú pripravení reagovať na potreby zajtrajška.