TREXIMA: tridsať rokov analýz trhu práce

BRATISLAVA – TREXIMA je  dynamicky sa rozvíjajúca výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť.

Od roku 1992 vyvíja a úspešne aplikuje nové, efektívne metódy v oblasti výskumu miezd podľa konkrétnych zamestnaní, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivých regiónoch, pričom systematicky spolupracujeme s veľkým počtom podnikov, organizácií a živnostníkov, stredných a vysokých škôl, s odborníkmi štátnej správy, miestnej samosprávy v SR a renomovanými zahraničnými inštitúciami.

Zakladateľom a riaditeľom spoločnosti je renomovaný ekonóm Géza Mihály.

Firma je tvorcom národnej klasifikácie zamestnaní (KZAM, KZAM R, SK ISCO-08) a jej plošnej implementácie u ekonomických subjektov v celej SR, vrátane služieb zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o používanie správneho názvoslovia a kódovanie konkrétnych zamestnaní na trhu práce.

Géza Mihály na konferencii Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Fotografia: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied.

Spoločnosť TREXIMA zabezpečuje vyhodnocovanie  a predvídanie štruktúrnych zmien produkcie a služieb, profesijnej skladby a mobility ľudských zdrojov vychádzajúc z inovácií, digitalizácie a technologického pokroku, vrátane nových požiadaviek Industry 4.0 a Big Data.

“Vysoko kvalifikovaná, efektívne realizovaná a kvalitná práca každého zamestnanca je vyjadrením jeho vzťahu k organizácii a vytvára imidž celej spoločnosti, ktorá realizuje originálne projekty v oblasti trhu práce a vzdelávania, čím výrazne prispieva k zvyšovaniu výkonnosti ekonomiky, zamestnanosti, produktivity, získavaniu nových investícií a k znižovaniu počtu nezamestnaných osôb, ako aj doby nezamestnanosti,” tvrdí manažment firmy. Spoločnosť TREXIMA má svoj Etický kódex.

Firma chce aj v budúcnosti prinášať nové a zásadné pohľady na trh práce, úspešne formovať analytický rozmer, zdokonaľovať prognostické modely . Súčasne  pomáhať tak všetkým subjektom na trhu práce orientovať sa a využiť kľúčové výzvy a príležitosti. Efektívne realizovať monitorovanie a výskum vývoja a diferenciácie miezd podľa konkrétnych zamestnaní, odvetví, regiónov, pohlavia, vzdelania zamestnancov a ďalších aspektov, poskytovať hodnoverné informácie a výsledky hĺbkových analýz o sociálnych, pracovných podmienkach, pracovnom čase a benefitoch poskytovaných zamestnancom. Hlavnými princípmi našej práce sú vysoká kvalita, spoľahlivosť, pružnosť a efektívnosť.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com, ww.jeshoots.com, www.pixaabay.com.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.