AZZZ: chceme univerzálny odškodňovací zákon

BRATISLAVA – Predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR na dnešnom rokovaní Prezídia privítali predsedu vlády SR Eduarda Hegera. Témou rokovania boli aktuálne problémy podnikateľského sektora.

„Pána premiéra sme informovali, čo podnikateľov momentálne najviac trápi. Považujeme za kľúčové nastaviť si formu pravidelnej komunikácie, nakoľko vzájomnou spoluprácou dokážeme odstrániť množstvo problémov ešte v zárodku. AZZZ SR opätovne apeluje na schválenie univerzálneho odškodňovacieho zákona, aby bolo možné odškodniť aj tých, ktorí cez systém pomoci prepadli.  Návrh na vznik takéhoto modelu formou prijatia špeciálnej právnej normy sme predložili na Ekonomickom krízovom štábe už v máji 2020 a napriek 3 iniciatívam sa to vláde nepodarilo schváliť,“ povedal prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Pandémia koronavírusu nepochybne spôsobila hlboký prepad ekonomiky, ktorého dôsledky majú výrazný vplyv nielen na zamestnávateľov a zamestnancov ale aj na verejné financie. „Prudké zhoršenie situácie vyvoláva akútnu potrebu poznať  plán vlády na postpandemické oživenie ekonomiky.  Očakávame, že plánované opatrenia posunú podnikateľské prostredie pozitívnym smerom s dôrazom na opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu a podporu tvorby nových pracovných miest,“ dodáva prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Pre stabilitu podnikateľského prostredia považuje AZZZ SR za nevyhnutné, aby tu fungoval predvídateľný legislatívny proces. Všetkým  relevantným návrhom zákonov, ako aj ďalším dôležitým opatreniam by mala predchádzať široká odborná diskusia a mala by byť odôvodnená odbornými analýzami a dôsledným posúdením všetkých vplyvov.

Jednou z avizovaných kľúčových reforiem je aj daňovo-odvodová reforma, kde považujeme za potrebné zjednodušiť celý systém, zjednotiť a znížiť jednotlivé sadzby a odstrániť rôzne výnimky.  Môže to priniesť vyšší výber daní a odvodov do štátneho rozpočtu. Pre živnostníkov a malých podnikateľov je podstatnou témou aj zavedenie takzvanej živnostenskej licencie, čiže jednej platby, ktorá by pre živnostníka nahradili dane, odvody a iné povinné platby, ktorá by bola zásadným zjednodušením. Tento návrh sa začína uplatňovať v Českej republike a tiež čakajú na odozvu podnikateľov. Ak by išlo o rozumnú výšku licencie, ktorá by živnostníka odbremenila do ďalších povinností, tak by to mohlo byť veľmi užitočné.

Reforma by mala myslieť aj na sociálne postavenie živnostníkov. Je dôležité pripomenúť, že živnostník nemá možnosť získať rovnaký sociálny štandard v oblasti dôchodkového, úrazového poistenia, nemá výmer dovolenky. Jeho sporenie na dôchodok ho mierne diskvalifikuje v porovnaní s postavením zamestnanca, pretože v dôchodkovom veku bude mať pri rovnakých príjmoch nižší dôchodok. Nejde teda len o daňovú reformu, ale zároveň je dôležitá aj diskusia a zmena nastavenia dôchodkového systému pre živnostníkov. AZZZ SR považuje za dôležité diskutovať o dôchodkovej reforme a pre živnostníkov napríklad posilniť tretí pilier, aby si mohli dobrovoľne viac sporiť. Štát by ho mohol preto zvýhodniť aj pri živnostníkoch.

V tejto súvislosti evidujeme potrebu komplexnej dôchodkovej reformy, pretože ho dobieha negatívny demografický vývoj, ktorý zhoršuje udržateľnosť verejných financií do budúcnosti. Najväčším problémom slovenského dôchodkového systému je zlá demografická krivka. V roku 2070 budú viac ako dve tretiny našej populácie v dôchodkovom veku. Od roku 1993 nám zároveň neustále klesá počet novonarodených detí. Čoraz menej pracujúcich prispieva na čoraz väčší počet dôchodcov.

 

Ďalej je celospoločensky veľmi očakávaná aj zmena stavebnej legislatívy. Pôvodný zákon je veľmi komplikovaný, je totiž ešte z roku 1976 a má približne 40 noviel. Trojica zákonov (stavebný zákon, zákon o územnom plánovaní a kompetenčný zákon)  prinášajú v tejto oblasti radikálne zmeny, preto je potrebné všetky tri návrhy zákonov vnímať ako celok. Tieto zmeny zásadným spôsobom menia legislatívu v oblasti územného plánovania a výstavby a preto žiadame, aby boli riadne prerokované a zapracované pripomienky, ktorých došlo takmer 5000.

Jednou z priorít AZZZ SR pre tento rok je aj schválenie Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027, ktorý bude na mieru šitý pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Aj preto je kľúčové, aby sme sa do jeho prípravy aktívne zapojili a spoločne nastavili podmienky a hlavné oblasti podpory nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre potravinárov, ako oprávnených žiadateľov o európske zdroje. Druhou domácou úlohou je kofinancovanie Programu rozvoja vidieka zo štátnych zdrojov na úrovni 45%. Treťou, nemenej podstatnou témou, je zabezpečiť štátnu pomoc pre rok 2022 minimálne v tohtoročnom objeme, teda vo výške 83 mil. eur. Pokiaľ chceme viac zdravých a kvalitných slovenských potravín a rovnako aj plnohodnotnú údržbu krajiny a vidieka, bez zabezpečenia finančných zdrojov tento náš spoločný cieľ dosiahneme len veľmi ťažko a na úkor konkurencieschopnosti našich výrobcov.

AZZZ SR z pohľadu zdravotníctva vníma pozitívne, že prostriedky z Plánu obnovy budú môcť čerpať aj regionálne nemocnice. Nemocnice v SR majú obrovský investičný dlh, preto sú potrebné rekonštrukcie existujúcich zariadení a ich reprofilizácie súvisiace so zmenou potrieb pacientov a demografických zmien v regiónoch. Výsledkom by mala byť silná ambulantná časť s nadväznou lôžkovou časťou, ktorá poskytne adekvátnu zdravotnú starostlivosť. AZZZ SR pozorne sleduje aj vývoj súvisiaci s optimalizáciou siete nemocníc. S návrhom, ktorý sa objavil, však zásadne nesúhlasí, nakoľko podľa odborníkov zastupujúcich nemocnice,  nie je postavený na relevantných dátach a neprinesie želaný efekt zefektívnenia a skvalitnenia zdravotnej starostlivosti.

„Vítame, že predsedovi vlády nie sú tieto témy ľahostajné, čo dokazuje jeho účasť na dnešnom rokovaní, zároveň verím, že takéto konštruktívne stretnutia na ktorých sa riešili zásadné a strategické veci na podporu podnikateľského prostredia budú na pravidelnej báze,“ uzavrel Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.