Sociológia: vyšla odborná kniha “Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume”

BRATISLAVA – Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV zverejnila monografiu,  ktorej predmetom je kvalitatívny výskum založený na materiálovo podloženej teórii (grounded theory).

Publikácia je voľne dostupná a nájdete ju tu.

V anglickej jazykovej praxi sa výrazy grounded a groundless používajú v obdobných situáciách. Starosť o dobre podložené závery má sociológia spoločnú s právnou vedou a právnou praxou, a preto autorka jej terminologickú zaužívanosť preberá bez významového posunu.
V ďalšom texte preto používa výraz metodológia budovania podloženej teórie alebo pre úsporu priestoru anglickú skratku GT.

“Od publikovania Discovery of grounded theory (1967) prešlo viac ako polstoročie. V nej predstavená metodológia bola predmetom nespočetného množstva samostatných kníh, štúdií a encyklopedických článkov. Ďalšia publikácia na túto tému môže vzbudzovať práve takéto podozrenia. Dielo, v ktorom Anselm Strauss a Barney Glaser prvýkrát komplexne predstavili metodológiu kvalitatívneho výskumu zameranú na budovanie materiálovo podloženej teórie, predsa neupadlo do zabudnutia a netreba ho znovu objavovať a leštiť jeho princípy, aby opäť zažiarili,” napísala Zuzana Kusá.

Pre ilustráciu teórie autorka použila porovnanie listov čitateľov trhoch denníkov na prelome januára a februára 1990. Ďalšími empirickým zdrojom využívajúcimi metodológiu GT boli rozhovory potomkov rodín, ktoré hrali úlohu v spoločenskom živote pred rokom 1918, rozhovory so žiakmi základných škôl a fokusové skupiny.

Monografia sa začína sa stručným uvedením do kvalitatívneho výskumu, v ktorom nie je priestor na viaceré dôležité otázky spojené s terénnym výskumom. V prvej kapitole sa autorka venuje diskusiám o metodológii v čase keď sa objavila GT. V druhej kapitole autorka analyzuje námietky voči danej teórii. Tretia kapitola vo svojich šiestich podkapitolách približuje základné princípy výskumu zameraného na budovanie podloženej teórie. V závere publikácie sa autorka venuje posudzovaniu kvality kvalitatívneho výskumu a tomu ako sa učiť kvalitatívne skúmať.

Publikácia je určená tým, ktorý sa budú veľmi vážne venovať sociologickému výskumu.

Publikácia je výstupom dvoch výskumných projektov: projektu APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe a projektu VEGA č. 2/0134/19 Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze.