Slovenská ekonomická knižnica má už 75 rokov

BRATISLAVA – Minulý rok si Slovenská ekonomická knižnica (SEK) Ekonomickej univerzity pripomenula 75 rokov od svojho vzniku. Tým bol rok 1948.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je univerzitná akademická knižnica , ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.

V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami.

Knižnica má ústretový personál. Poskytuje služby nielen študentom, doktorandom, či pedagógom Ekonomickej univerzity, ale aj širokej verejnosti. V knižnici je možné objednať si rešerš literatúry z určitej témy.

Medzi základné funkciami knižnice patria:

  • poskytovanie základných a nadstavbových knižnično-informačných služieb
  • získavanie a sprístupňovanie informačných zdrojov v súlade s obsahovou profiláciou EU v Bratislave
  • tvorba a správa bibliografických a autoritatívnych databáz, z ktorých jedinečnou je databáza článkov(obsahuje anotované bibliografické záznamy článkov slovenských a českých vedeckých a odborných periodík od roku 1990 a statí zo zborníkov vydaných nielen na EU v Bratislave)
  • budovanie špecializovaného selekčného systému pre vednú oblasť ekonómie – Slovník ekonomických termínov
  • realizácia aktivít informačného vzdelávania

Základné historické údaje sú nasledovné:

19.4.1948    založenie Ústrednej knižnice Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave

1.4.1959    premenovanie na Ústrednú ekonomickú knižnicu

1.1.1983    začlenenie knižnice ako integrálnej súčasti do organizačnej štruktúry Vysokej školy ekonomickej

1993   premenovanie na Slovenskú ekonomickú knižnicu Ekonomickej univerzity v Bratislave.