Milan Majerský má vedeckú prácu o propagácii katolicizmu cez hodiny telesnej výchovy a tanca

RUŽOMBEROK – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku politik Milan Majerský dizertačnú, alebo ak chcete doktorandskú prácu.

Témou práce Milana Majerského je “využitie pohybových aktivít v katechéze”.

Katechéza  je poučovanie o náboženstve. V katolicizme to sú snahy vyvíjané cirkvou, aby získala ďalších učeníkov a aby pomáhala ľuďom veriť, že Ježiš Kristus je Syn Boží, aby tak skrze vieru mali život v jeho mene. Katechéza ďalej slúži cirkvi k tomu, aby ľudí v tomto pozemskom živote vychovávala a učila a tým budovala Kristovo telo.

“Prínos práce bol v tom, že poukázal na potenciál pohybových aktivít, ktoré môžu výrazne ovplyvniť priebeh katechézy pri aktivizácii žiakov počas celej katechézy.” Napísal doktor filozofie (PhD.) Milan Majerský

Ináč povedané práca sa venuje propagande a agitácii katolíckej cirkvi počas telesnej výchovy. Milan Majerský bol na začiatku svojej profesionálnej kariéry učiteľom telocviku. Počas vyučovania sa zoznámil s prvou manželkou. V roku 2020 cirkev jeho manželstvo anulovala. Kristovo telo Milan Majerský buduje s druhou manželkou.

Čo hovorí vedecká práca o katechéze počas telocviku? Ako napísal autor vedeckej práce telesné aktivity napomáhajú efektívnosti katechézy.

Podľa Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má mať práca tohto typu 80 až 120 strán.

Veľkosť práce Milana Majerského vrátane literatúry je 87 strán. Univerzita Komenského v Bratislave má prísnejšie normy. Práca pre obhájenie titulu PhD. má mať najmenej 100 strán. “Rozsah dizertačnej práce je spravidla minimálne 100 a maximálne 160–220”. Toľko hovorí Vnútorný predpis č. 8/2006, Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie Smernice rektora UK č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1.

Katechéza (z gr. κατηχειν katécheín vzdelávať) je celistvá a systematická formácia za účelom výchovy viery detí, mládeže i dospelých ku kresťanskej zrelosti (Instrumentum Laboris č. 43). Osoba, ktorá vyučuje náboženstvo (či pripravuje katechézu), sa nazýva katechéta .

Slová „katechéza“ sa používa väčšinou v kresťanských cirkvách a znamená teoretické a praktické uvedenie do kresťanského života, kresťanské vyučovanie . Už od najstarších čias bola katechéza prípravou na prijatie sviatostí , zvlášť krstu , v neskoršej dobe (u katolíkov ) na prvé sväté prijímanie či (u protestantov ) na konfirmáciu . Krstné katechézy prebiehajú v katechumenáte , tj obdobie prípravy na krst, ktorá vrcholí v pôstnej dobe .

Katechéza môže značiť tiež jednotlivú hodinu náboženstva, resp. kázanie pre deti s určitým pedagogickým cieľom. V katolíckom prostredí sa slová používajú tiež na vyučovanie, ktoré má prehĺbiť kresťanskú vieru u dospelých.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com