Sivák, Gertler: riziko vo financiách a bankovníctve

Kolektív autorov z Ekonomickej univerzity v Bratislave zverejnil knihu venovanú meraniu a riadeniu ekonomických rizík. Jej titul znie: Riziko vo financiách a bankovníctve. Autorský kolektív viedli Rudolf Sivák a Ľubomíra Gertler. Spoluautormi sú Urban Kováč, František Hocman a Miloš Hofreiter. Odporúča sa ako učebnica.

Kniha je rozdelená na desať kapitol. Prvá sa zaoberá teóriou užitočnosti,. Druhá popisuje všetky možné teórie rizika. Tretia časť kniha prináša informácie o teórii portfólia a štvrtá o modeloch oceňovania aktív na kapitálových trhoch. Piata časť knihy hovorí o prístupoch k meraniu úverového rizika.

Druhá Časť knihy sa venuje praktickým postupom pri meraní rôznych druhov rizík. Ide o trhové riziko, operačné riziko, modelové riziko, ale aj o rámce regulácie merania finančných rizík.