Rast ekonomiky SR v treťom štvrťroku 2022 mierne spomalil

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) v treťom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,2 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Po očistení o sezónne vplyvy  HDP medziročne vzrástol o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %. V bežných cenách sa počas tretieho štvrťroka 2022 vytvoril HDP v objeme 28,31 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 8,8 %.

Objem HDP v stálych cenách prekročil hodnoty dosiahnuté za rovnaké obdobie pred krízou (v 3. štvrťroku 2019), a to o 1,6 %. Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä domáci dopyt. Pridanú hodnotu v 3. štvrťroku po dlhšom čase pozitívne ovplyvnil predovšetkým vývoj v odvetví výroba motorových vozidiel. Naopak, pokles pridanej hodnoty sme zaznamenali vo výrobe a spracovaní kovov a vo výrobe kovových konštrukcií.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 1,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 1,5 % a medzikvartálne o 0,1 %.

Ukazovatele sú zostavené podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku; celková zamestnanosť je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia. Stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015. Sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade.