Pred desiatimi rokmi tragicky zahynul profesor Pavol Vincúr, zakladateľ odboru prognostika

BRATISLAVA – Pred desiatimi  tragicky zahynul Pavol Vincúr, významný ekonóm, vedec a pedagóg, ktorý celý svoj aktívny život zasvätil ekonómii na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

Venoval sa jej ako vedec a pedagóg. Jeho rukami prešlo niekoľko stoviek dnes významných ekonómov, analytikov a prognostikov. Stačí si prečítať médiá a uvedomiť si, že Pavol Vincúr zanechal svoju stopu v myslení mnohých, ktorí dnes hovoria o ekonomike ako odborníci. Pre slovenskú ekonómiu a prognostiku je to veľká strata. V tejto chvíli sa ťažko hľadajú slová, ale Pavol Vincúr je veľký človek a s veľkým Č. Navždy zostane osobnosťou, ktorá ovplyvnila mnohých, s ktorými prišiel do styku. Či už to boli študenti, doktorandi, alebo kolegovia vedci a pedagógovia. Niekoľkých som ráno stretol so slzami v očiach. Pavol Vincúr mal nielen veľký cit pre presnosť vo vede, ale aj veľký zmysel pre humor. Mnohým utkveli v pamäti jeho slová: “Fešáci, fešák, fešanda !

Pavol Vincúr po sebe zanechal bohatú publikačnú činnosť, niekoľko desiatok monografií, stoviek štúdií, organizáciu mnohých seminárov a konferencií. Ťažiskom jeho záujmu bola prognostika, hospodárska politika a makroekonomická analýza. Koho z nás by dnes nezaujímalo to čo bude zajtra. Profesor Vincúr vymedzil v monografii “Úvod do prognostiky” tri veľké skupiny prognóz – objektívne, založené na matematických a štatisticky formalizovaných postupoch, subjektívne – expertné alebo expertízne založené na znalostiach a intuícií odborníkov, systémové alebo komplexné a modelové.

Pavol Vincúr sa venoval najmä metódam prognózovania, ktoré sú objektívne a využívajú časové rady ukazovateľov. Nevyhýbal sa ani subjektívnym metódam. “V období transformácie ekonomiky, keď musíme upustiť od väčšiny zaužívaných stereotypov, bude mať väčšina ekonomických procesov charakter procesov začínajúcich, kde by mohli nájsť väčšie uplatnenie subjektívne prognostické metódy. Subjektívne prognostické metódy je možné využiť vtedy, keď je predmet prognózy zadaný ako problém. Jeho analýza, obmedzujúce vplyvy prostredia sú ponechané na subjektívny úsudok odborníkov – jednotlivcov, ale prognostického tímu,” napísal Pavol Vincúr.

Pavol Vincúr sa podpísal na prelome rokov 1991 / 1992 na vzniku Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorú viedol až do tragickej udalosti od roku 1994. Formoval jej vedecký a výskumný profil. Po roku 1998 sa katedra zamerala na koncepciu makroregulácie štrukturálnych zmien, na úlohy a aktualizáciu hospodárskej politiky pri smerovaní Slovenska do Európskej únie.

Pavol Vincúr bol nielen aktívnym manažérom katedry, ktorú viedol, ale zastával mnohé významné funkcie vo vedeckých radách a akreditačných komisiách na Slovensku a v Českej republiky. Bohužiaľ jeho plodný a plnohodnotný život ekonóma, vedca a pedagóga prerušila tragická udalosť. Zostane navždy s nami!