Objem slovenského vývozu prvýkrát v tomto roku medziročne klesol, kvôli prepadu dodávok do EÚ

BRATISLAVA – Pokles dovozu v septembri udržal mesačné saldo v pluse takmer 334 mil. eur.

Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri 2023 vyviezol tovar v hodnote1) 9,1 mld. eur, pri medziročnom poklese o 0,6 %. Export tak zaznamenal mierny pokles prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Väčšiemu prepadu zabránil najmä vývoz automobilov. Dovoz tovaru bol taktiež nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď dosiahol 8,7 mld. eur. Tempo poklesu sa postupne zväčšuje na aktuálnych 8,7 %, čo ovplyvňuje najmä zníženie hodnoty dovozu zemného plynu a elektrickej energie na Slovensko.

Aj napriek medziročnému zníženiu hodnoty vývozu ostala bilancia naďalej kladná, a to už ôsmykrát po sebe. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 333,7 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 772 mil. eur.

Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len dve z nich. Podstatný vplyv na vývoj celého exportu mala však len jedna, a tou je najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 9,3 %. Medziročný nárast v tejto triede pokračuje už deviaty mesiac po sebe.

V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tri. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo aj v septembri najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o takmer 42 %. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota v tejto triede bola medziročne vyššia o 3,1 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo 77 % vývozu SR a 65,2 % dovozu. Vývoz do členských štátov EÚ v septembri medziročne klesol o 6,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ klesol o 4,9 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o 23,2 % a dovoz klesol o 15 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,4 % na celkovom vývoze a 50,6 % na celkovom dovoze.

Predbežné údaje za január až september 2023

Za január až september 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 7,2 % na 81,4 mld. eur a dovoz poklesol o 0,7 % na 77,8 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,6 mld. eur. Za prvých deväť mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 2,5 mld. eur.

Spresnené podrobné údaje za január až august roku 2023

V januári až auguste sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 8,3 % na 72,3 mld. eur a dovoz sa zvýšil o 0,4 % na 69,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 mld. eur, minulý rok skončila za prvých osem mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 2 mld. eur.

Poznámky:

  • 1) údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
  • 2) údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva