NKÚ: hore varovný prst verejným rozpočtom

BRATISLAVA –  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) upozorňuje  vedenie Sociálnej poisťovne, ale aj vládu SR na riziká spojené s ďalším výpadkom odvodových príjmov z dôvodu zvýšenej miery nezamestnanosti, ale aj dopadov ochorenia COVID-19 na celý podnikateľský sektor.

Tento negatívny jav sa zároveň môže výrazne premietnuť aj do platobnej schopnosti zdravotných poisťovní voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Analytici Najvyššieho kontrolného úradu SR v priebežnom monitoringu vývoja štátneho rozpočtu verejnej správy upozorňujú aj na nedostatočné čerpanie európskej finančnej pomoci, ktorá je na úrovni 35 % jedna za najnižších v EÚ.

Slovenská ekonomika bola výrazne zasiahnutá opatreniami, ktoré bolo potrebné prijať v snahe minimalizovať dopady ochorenia na životy a zdravie obyvateľov. Zatváranie prevádzok spojené s rekordným prepadom tržieb, produkcie a exportov vo všetkých oblastiach hospodárstva sa výrazne prejavilo na prepade rastu HDP. Najvýraznejšie sa mimoriadne opatrenia prejavili v priemyselnej produkcii, okrem iného zastavením výroby v automobilových fabrikách a v apríli bol zaznamenaný historický pokles, a to medziročne až o viac ako 40 %. Daňové a odvodové príjmy sa podľa aktuálneho odhadu rezortu financií majú v porovnaní s rokom 2019 znížiť o 1,6 mld. eur, pričom oproti aprílovej prognóze, ktorá odhadovala výpadok až 2,3 mld. eur, ide o mierne zlepšenie.

K zlepšeniu kritickej situácie v hospodárstve prispelo zmiernenie prísnych bezpečnostných opatrení na národnej úrovni už od konca apríla t. r. a tiež postupné zlepšovanie situácie v domácom i zahraničnom obchode. V júni zaznamenalo Slovensko po prvýkrát od začiatku krízy vyšší výber DPH, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka. Kým v júni 2019 bol výber DPH na úrovni 578 mil. eur, v tom istom mesiaci tohto roku sa výber dostal na úroveň 604 mil. eur. Najvyšší kontrolný úrad SR pri pohľade na vývoj tohtoročného rozpočtu tiež konštatuje, že sa nenaplnili riziká na trhu práce a nedošlo k dramatickému zvyšovanie miery nezamestnanosti. V letných mesiacoch sa miera nezamestnanosti ustálila na úrovni 6,6 %.

Národná rada SR schválila v závere minulého roku rozpočet, ktorý počítal pre rok 2020 s deficitom na úrovni 0,49 % HDP. Poslanci na júnovej schôdzi parlamentu schválili zmeny v štátnom rozpočte a schodok rozpočtu sa dostal na úroveň 12 mld. eur (pôvodne rozpočtovaný schodok bol 2,7 mld. eur), pričom vládne výdavky vzrástli o 7,8 mld. eur na aktuálnu úroveň 26,3 mld. Na druhej strane celkové príjmy sa znížili z rozpočtovaných 15,8 na 14,4 mld. eur. Rezort financií na základe doterajšieho vývoja odhaduje, že deficit štátneho rozpočtu dosiahne úroveň viac ako 11 % HDP. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti opakovane konštatuje, že Slovensko síce patrí medzi krajiny s nižším dlhom, ale v dobrých ekonomických časoch vláda nevyužila šancu na vytvorenie rezervy na horšie časy (viď graf č. 1).

Kontrolóri vidia rezervy tiež vo využívaní európskej finančnej pomoci. Slovensko sa dnes nachádza v siedmom, poslednom roku implementácie programového obdobia 2014 – 2020. Ku koncu júna t. r. sa v rámci všetkých operačných programov podarilo vyčerpať sumu 4,4 mld. eur, čo je len necelá tretina z celkovej alokácie európskych finančných zdrojov. V medzinárodnom porovnaní sa Slovenská republika dostala výrazne pod priemer Európskej únie, ktorý je na úrovni 45% a za našou krajinou je už len Rumunsko, Španielsko a Chorvátsko (viď graf č. 2).

V priebehu prvých šiestich mesiacov roka 2020 bolo zo strany ministerstva financií či v pôsobnosti správcov rozpočtových kapitol zrealizovaných viac ako 1200 rozpočtových opatrení. Na boj proti pandémii a pomoc pri naštartovaní ekonomiky bolo od februára do júna vykonaných 26 opatrení v sume 1,14 mld. eur. Najväčší objem peňazí smeroval do rezortu práce, ktorý 220 mil. eur využíva na podporu udržania zamestnanosti. Podnikateľov mohlo vďaka 200 miliónovej finančnej injekcii vlády cielene podporiť ministerstvo hospodárstva a 122 mil. eur bolo určených na nákup zdravotníckeho materiálu a pomôcok pre Štátne hmotné rezervy SR. Výraznú finančnú podporu nasmerovala vláda SR do Sociálnej poisťovne, kde v prvom polroku bol zrealizovaný transfer na úrovni takmer 670 mil. eur, vďaka ktorému bola zachovaná platobná schopnosť poisťovne. Išlo hlavne o vyplácanie nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti. Napríklad vyplácanie nemocenských dávok sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka zvýšilo o bezmála 70 % (381 mil. – 2019, 556 mil. – 2020).