Národná banka Slovenska o rizikách dlhopisov

BRATISLAVA – Slovenskí investori vložili v polovici minulého roku tri miliardy euro do podnikových dlhopisov. Pred piatimi roku to bola len jedna miliarda. Situácia v Českej republike je podobná. V nej sú však prípady keď podniky nesplácajú. Finančné noviny o tom informoval Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska (NBS).

NBS upozorňuje, že v čase mimoriadne nízkych úrokov rastie dopyt po investičných nástrojoch, ktoré ponúkajú vyšší výnos, no zároveň ich sprevádzajú väčšie riziká.  Okrem iného, centrálna banka pripomína, že bežní spotrebitelia si tieto riziká často neuvedomujú. Dlhopis je dlžný cenný papier. Slovo dlhopis je spojenie dvoch slov – dlžný úpis. Je to cenný papier, ktorý má nominálnu hodnotu a výnos, ktorý sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty. Napríklad, ak má dlhopis  nominálnu hodnotu 1000 EUR a výnos 5 %, je to 50 EUR.

 Čo sú podnikové dlhopisy?

Sú to dlhopisy, ktoré vydávajú bežné obchodné spoločnosti, teda ich nevydáva štát alebo verejné organizácie. Dlhopisy sa vydávajú na to, aby ten, kto dlhopisy vydáva, si prostredníctvom nich požičal peniaze od tých, ktorí si dlhopisy kupujú. Eminent, teda firma, ktorá tieto cenné papiere vydáva, musí ich majiteľovi splácať dlžnú sumu a aj výnosy z nich, k určitému dátumu. Podnikové dlhopisy však zväčša nie sú zabezpečené.  Zabezpečenie, alebo garancia znamená, že podnik za splácanie dlžnej sumy v plnom rozsahu svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Ak aj sú, investori do dlhopisov si v emisných podmienkach musia preveriť, akým spôsobom a v akom rozsahu sú zabezpečené. Mnohé z nich totiž môžu byť rizikové. Riziko závisí od toho, aká úspešná je vo svojom podnikaní firma, ktorá ich vydáva. Podnikové dlhopisy nie sú náhradou termínovaných vkladov v banke.

Na čo si dať pozor?

NBS tvrdí, že uvážlivý investor by si mal uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. Mal  by teda požičiavať tomu, komu dôveruje a na účel, ktorému verí.

Investori by si preto mali o eminentovi dlhopisu zistiť čo najviac informácií. Napríklad o jeho finančnej situácii a až potom sa rozhodnúť, či od neho dlhopis kúpia. Zverejňované emisné podmienky dlhopisov sú len základnou informáciou, ktorú určuje zákon a sú určené najmä pre profesionálnych investorov. Ak „bežní finanční spotrebitelia“ týmto informáciám nerozumejú, alebo ich nevedia zanalyzovať, nemali by do podnikových dlhopisov investovať.

Zároveň platí, že čím vyšší ponúkaný výnos, tým väčšie riziko. Najmä ak sa výnos pohybuje v dvojciferných číslach treba byť mimoriadne obozretný.

Pozor si treba dať aj na to, že investor bude musieť na navrátenie svojich peňazí čakať až do splatnosti dlhopisu. Skôr sa k nim nedostane, predbežne mu môžu byť vyplácané iba kupóny, ak sa na tom s eminentom dohodli. Podnikové dlhopisy pred dátumom splatnosti sa síce dajú predať inej osobe, kupec sa však nájde málokedy, pretože sekundárny trh s dlhopismi je zvyčajne málo likvidný. Likvidita je rýchla možnosť vymeniť cenný papier za peniaze, alebo peniaze za cenný papier.

Aká je úloha a zodpovednosť NBS?

Ak sa dlhopisy verejne ponúkajú, NBS k nim schvaľuje ich prospekt. Je to dokument, ktorý obsahuje nevyhnutné informácie, aby mohli investori prijať informované rozhodnutie. NBS pri jeho schvaľovaní kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti, no nepreveruje vecnú správnosť informácií, ktoré sú v prospekte uvedené, ani za ne nezodpovedá.

Ak sa podnikové dlhopisy predávajú prostredníctvom poskytovateľov investičných služieb ako sú banky , obchodníci s cennými papiermi, finanční spostredkovatelia, NBS kontroluje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať.

Národná banka Slovenska však nedohliada dodržiavanie pravidiel zákona o dlhopisoch, vrátane toho, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Národná banka Slovenska ani neschvaľuje emisné podmienky. Pokiaľ investori čelia situácii, keď im nie sú vyplácané výnosy alebo istina z dlhopisu, musia si svoje nároky uplatňovať cestou súkromno-právnych inštitútov.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.