Na Slovensku vznikla Národná účtovná rada

BRATISLAVA – Koncom septembra došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie odbornosti, prehľadnosti, jednoznačnosti, právnej istoty, predvídateľnosti a informovanosti verejnosti v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov.

Signatármi Memoranda sa stali Slovenská komora audítorov (SKAU) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia; Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia a Ekonomická univerzita v Bratislave (EU BA) ako verejnoprávna inštitúcia, dlhodobo pôsobia v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov. Náplňou spoločných aktivít signatárov sa tak stane zhromažďovanie informácií o problémoch nadobudnutých pri aplikácií právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a  poplatkov  alebo iných problémov v danej oblasti, ku ktorým budú  následne na základe ich opisu, analýz a navrhovaných riešení zaujímať odborné profesijné stanoviská. Výsledkom vzájomne kooperovaných aktivít  signatárov Memoranda by malo byť v konečnom dôsledku lepšie a priehľadnejšie legislatívne prostredie, realizované aj na základe praktických a odborných poznatkov zainteresovaných strán.

Ako poznamenal prezident SKAU Ing. Milan Mozolák: „ Reálnym výsledkom podpísaného Memoranda je vytvorenie pracovnej skupiny Národná účtovná rada, priebežne koordinujúcej realizáciu stanovených prác a organizujúcej pravidelné odborné stretnutia. Ich obsahom by malo byť prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri tvorbe spoločných stanovísk, postupov, materiálov, legislatívnych návrhov, podkladov pre diskusiu s orgánmi verejnej moc, samosprávy, odbornou a laickou verejnosťou a vzdelávaní v oblasti daní a účtovníctva.“

Memorandum podpísala za Slovenskú komoru daňových poradcov jej prezidentka Miriam Galandová, a viceprezident Branislav Kováč, za Ekonomickú univerzitu v Bratislave jej rektor, Ferdinand Daňo a za Slovenskú komoru audítorov je prezident Ing. Milan Mozolák.

O podpise Memoranda o spolupráci, ako aj vzniku Národnej účtovnej rady – a výzve k vzájomnej diskusii a spolupráci pri výmene skúseností a názorov v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov, boli otvoreným listom informovaní najvyšší predstavitelia Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Justičnej akadémii SR, ako aj Komory znalcov SR.