Slovensko si pohoršilo v indexe Doing Business

WASHINGTON – Slovenská republika si zhoršila pozíciu v indexe podnikateľského prostredia Doing Business 2020, ktorý zverejnila Svetová banka.

Slovensko bolo v roku 2019 na 42. priečke a jeho hodnotenie stúplo o 0,29%. V správe Doing Business 2020 je na 45. mieste. Celkom medzinárodná finančná inštitúcia hodnotila 190 krajín.

Ukazovateľ Doing Business je založený na zásade výhodnosti hospodárskej činnosti na základe  jasných a koherentných pravidiel: pravidiel, ktoré stanovujú silné vlastnícke práva, uľahčujú riešenie sporov a poskytujú zmluvným partnerom ochranu pred svojvôľou a zneužitím. Takéto pravidlá sú omnoho viac efektívne pri podpore rastu a rozvoja, ak sú efektívne,transparentné a prístupné pre tých, ktorým sú určené. Sila a inkluzívnosť pravidiel má tiež zásadný vplyv na to, ako spoločnosti distribuujú výhody a financujú náklady na rozvoj stratégie a politiky.

Svetová banka (World Bank) je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Tvoria ju dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), ktorá pomáha v ekonomickom raste stredne bohatým a úveruschopným chudobnejším krajinám, a Medzinárodná asociácia pre rozvoj (International Development Association – IDA), ktorá sa snaží zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov pre najchudobnejšie krajiny sveta. Robí sa to formou nízko úročených pôžičiek a grantov do vzdelávania, zdravotníctva, infraštruktúry, komunikácií a ďalších oblastí týchto krajín.