Matoušková, Čaplánová, Horbulák, Sirakovová: Monografia: Hospodársky cyklus: ekonomické, sociologické a behaviorálne aspekty

BRATISLAVA – Stále aktuálnu problematiku cyklického vývoja ekonomiky analyzujú vedci a padagógovia Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Hospodársky cyklus, alebo iné názvy podnikateľský cyklus, ekonomický cyklus, konjunkturálny cyklus, priemyselný cyklus,  je označenie pre výkyvy hospodárskej činnosti, ktoré sa vracajú v približne pravidelnej amplitúde a po približne rovnakom čase.

Vedecká monografia prináša šesť kapitol. Prvá sa týka charakteristiky hospodárskeho cyklu, druhá tórií hospodárskeho cyklu, tretia ekonomických cyklov z pohľadu sociológie, štvrtá vplyvu spoločenských a mimospoločenských udalostí na ľudskú spoločnosť, piata  východísk behaviorálnej ekonómie pre skúmanie cyklického vývoja ekonomík, šiesta vývoja hospodárskeho cyklu v Slovenskej republike, Európskej únie a vybraných krajinách sveta.

Monografiu by si mali prečítať najmä politici, ktorí sa zaoberajú hospodárskou politikou.

Monografia je výstupom riešenia výskumného projektu VEGA číslo 1/0239/19 pre: Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenia fungovania súčasných ekonomík.