Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám zatiaľ len pripomienkujú

BRATISLAVA – Vláda sa bude zaoberať prvkami informačných operácií (PIO). Hovorí o nich materiál ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovaní. Ak kliknete na slovo materiál, môžete si ho preštudovať.

Podľa neho vznikne Situačné centrum Slovenskej republiky (SITCEN), organizačne začlenené do štruktúry Kancelárie Bezpečnostnej rady SR Úradu vlády Slovenskej republiky. Pri analýze bude dôležitú úlohu zohrávať Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) použitím vstupov zúčastnených rezortov. Pri zistení, že PIO napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu bude postup prenechaný orgánom činným v trestnom konaní.

V kontexte šírenia potenciálne škodlivých informácií spadá pod informačné operácie (IO) pomerne veľké množstvo prvkov informačných operácií (PIO), čiže aktivít či spôsobov realizácie. Mnohé z nich sú všeobecne známe, no pri konkrétnejšom určení PIO často dochádza k omylom.

Medzi najznámejšie a najčastejšie využívané PIO patria predovšetkým:

  • Falošné správy – v angličtiny fake news; informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát spravodajstva alebo iného produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne zavádzajú svoje publikum skresľovaním reality.
  • Hoax – z angličtiny podvod, žart; virálne rozšírená poplašná správa. Zväčša má tri typické znaky: naliehavosť, odkaz na iluzórnu autoritu (policajný zdroj, neexistujúce vedecké výsledky) a žiadosť o šírenie ďalej. Častým zámerom je vyvolanie obáv či strachu.
  • Propaganda – informácia, idea, názor alebo vizuálny materiál, ktorý je vytvorený a distribuovaný s cieľom ovplyvniť názory ľudí. Nie je postavená iba na polopravdách alebo nepravdách, ale aj pravdivých faktoch, no vždy je zaujatá smerom k propagácii určitej strany alebo názoru. Snahou je tak navodiť objektivitu, ide však o jednostranný narratív, ktorého cieľom je presvedčiť a nie informovať.
  • Konšpiračná teória – teória, ktorá vysvetľuje udalosť alebo súbor okolností ako výsledok tajného sprisahania (konšpirácie) zvyčajne malou mocnou skupinou osôb. Takouto skupinou má byť zväčša vláda, predstavitelia tajných spolkov, organizácií alebo spravodajských služieb, jedna alebo viacero spoločne pôsobiacich firiem alebo predstavitelia štátov, národov alebo náboženstiev, či dokonca mimozemské civilizácie. Konšpiračné teórie odmietajú všeobecne akceptované vysvetlenie týchto udalostí.
  • Paródia a satira – v kontexte IO sa paródia a satira využívajú na agresívne šírenie zavádzajúcich informácií alebo na zosmiešňovanie a kritizovanie cieľa (osoby, skupiny ľudí, názoru apod.), ktorá presahuje bežný rámec tohto žánru.
  • Dezinformácia – označuje nepravdivú alebo zmanipulovanú informáciu, ktorá je šírená zámerne s cieľom zavádzať a uškodiť. Dezinformácie môžu mať podobu nepravdivého alebo zmanipulovaného textu, obrázku, videa alebo zvuku, pričom môžu byť použité na podporu konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií či jednotlivcov a organizácií. Aj pravdivú informáciu môžeme považovať za dezinformáciu, ak je podaná manipulatívnym spôsobom. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira, paródia ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.
  • Malinformácia – informácia, ktorá je založená na realite, šírená zámerne s cieľom spôsobiť ujmu osobe, organizácii alebo štátu, napr. uniknuté informácie, nenávistné prejavy, obťažovanie[1]).

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.