KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu v automobilovom priemysle podnikateľov Küster Holding GmbH a Slovakian Door Company, s.r.o.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 21. 12. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Küster Holding GmbH (Nemecko) nad podnikateľom Slovakian Door Company, s.r.o. (Bratislava).

Hoci obaja podnikatelia pôsobia v oblasti automobilového priemyslu, konkrétne v oblasti výroby automotive dielov, nepôsobia na rovnakých tovarových trhoch. PMÚ teda neidentifikoval žiadne súťažné obavy a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia PMÚ vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na svojej strane, ako aj na strane dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 12. 2023.

Hlavným poslaním PMÚ je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj.

Súťaž medzi podnikateľmi je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy stimulované konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú.

Úlohou úradu je zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých konkurenčných podmienok.