INFOSTAT: pohyb vnútorným a vonkajším dopytom

BRATISLAVA – V 1. štvrťroku 2021 by sa mal rast výkonnosti hospodárstva obnoviť, k čomu
by mal prispieť domáci dopyt i čistý vývoz. Vyplýva to z prognózy Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT) , ktorej autormi sú Ján Haluška a Branislav Pristáč. 

Tento model rastu výkonnosti hospodárstva by mal vplyvom odhadovaného rastu agregátneho dopytu v 1. štvrťroku 2021 o 3,6% zvýšiť tvorbu reálneho HDP o 2,8%. Vzhľadom na to, že úhrnná cenová hladina v hospodárstve by mala v 1. štvrťroku 2021 vzrásť o 1,5%, nominálny HDP by sa mal zvýšiť o 4,3% a dosiahnuť 22,365 mld. €. Hospodárstvo by sa teda malo z recesie spôsobenej globálnou pandémiou vrátiť k oživeniu rastu pozdĺž trajektórie, ktorá z hľadiska profilu pripomína tvar písmena W.  Je to trajektória, pozdĺž ktorej sa hospodárstvo vrátilo z recesie v roku 2009 , spôsobenej globálnou hospodárskou a finančnou krízou, k oživeniu rastu mala z hľadiska profilu tvar písmena U. Napísali autori krátkodobej prognózy.
.
Odhad rastu výkonnosti hospodárstva a vývoja úhrnnej cenovej hladiny v hospodárstve v horizonte krátkodobej predikcie je potrebné vnímať v kontexte viacerých, najmä negatívnych rizík. Hlavným z nich je ďalší priebeh globálnej pandémie a jej dopad na hospodársky vývoj u nás a v krajinách, ktoré sú našimi hlavnými obchodnými partnermi. Ich vplyv môže mať dopad na vývoj vonkajšieho aj domáceho dopytu (vrátane vývoja cien) v horizonte predikcie, konštatujú Ján Haluška a Branislav Pristáč.

Inštitút informatiky a štatistiky – Infostat  je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR so  štatútom príspevkovej organizácie. Jeho poslaním je vo verejnom zaujme napomáhať rozvoju  štatistického systému SR v rámci štátnej štatistiky prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh.

Vznik inštitútu sa datuje k 1. 7. 1967, kedy na základe dohody medzi vládou bývalej ČSSR a orgánmi OSN vydal predseda vtedajšieho Štátneho štatistického úradu dekrét o zriadení Výskumného výpočtového strediska – Program OSN (VVS/OSN). Idea tohto pracoviska vznikla na pôde Európskej hospodárskej komisie OSN. Cieľom bolo podporiť rozvoj modernej informačnej technológie v oblasti spracovania informácií v bývalých socialistických krajinách. Oficiálne bolo stredisko otvorené 24. 4. 1969 ako výskumná základňa vtedajšieho Štátneho štatistického úradu so sídlom v Prahe.

Napriek zákazu vývozu vyspelých technológií, na základe COCOM dostal ústav počíťač vyrobený v USA. Technickú základňu automatizácie tvoril na tú dobu progresívny a výkonný sálový počítač CDC 3300, vybavený operačným systémom CDC MASTER 3.0 a databázovým systémom MARS III.

Program výskumu bol od začiatku determinovaný plánom činností, ktorý sa vypracoval v spolupráci s expertmi OSN a Komisiou európskych štatistikov (KES). Plán činností ukladal orientovať výskum na „riešenie automatizovaného spracovania dát najmä v štatistike a plánovaní, na aplikáciu matematických metód a modelov v riadení ekonomiky, na tvorbu systémov a metód programovania, systémov ukladania a výberu informácií“.

V spolupráci s KES sa spracovala koncepcia a architektúra integrovaného štatistického informačného systému (ISIS). Na tomto základe sa začal vyvíjať programový systém ISIS založený na modulárnom princípe, začali sa skúmať teoretické aspekty vytvárania integrovaného informačného systému a spracovávať metodológia informačných systémov.

K rýchlej implementácii najnovších poznatkov v produktoch výskumu strediska významne prispela účasť špičkových expertov z Európy, USA, Kanady a Austrálie a stáže pracovníkov strediska v popredných zahraničných výskumných ústavoch, univerzitách a štatistických úradoch a v neposlednom rade aj akvizícia najnovšej odbornej literatúry.