Kde vidí OECD vzdelanie a školstvo v roku 2030

PARÍŽ – Znalosti, alebo vedomosti špecifické pre daný predmet sú naďalej základom porozumenia a štruktúrou, prostredníctvom ktorej môžu študenti rozvíjať ďalšie typy vedomostí. Možnosť získať disciplinárne znalosti je tiež základom spravodlivosti. Konštatuje to materiál OECD.

Interdisciplinárne znalosti môžu byť integrované do študijných programov: prevodom kľúčových pojmov, identifikáciou vzájomného prepojenia rôznych disciplín, prostredníctvom tematického učenia; kombináciou príbuzných predmetov alebo vytvorením nového predmetu; a podporou projektového vzdelávania. Pre rokom 1989 sa princíp interdisciplinárneho výskumu a vzdelávania presadzoval v krajinách Rady vzajomnej a hospodárskej pomoci (RVHP). Bolo to integračné zoskupenie socialistických krajín.

OECD tvrdí, že vo vzdelávaní majú dôležitú úlohu epistemické poznatky a znalosti. Epistemické znalosti zahŕňajú poznanie ako myslieť a konnať v praxi, v reálnom živote. Slovo epistemický sa používa v logike.

Epistemická logika alebo logika poznania je neklasická logika, ktorá sa zaoberá poznaním. Epistemická logika rozpoznáva, že tvrdenia tvaru: je známe, že…   ….som presvedčený, že…

Vyšśie uvedené výroky majú systematické vlastnosti vhodné pre formálne skúmanie. Pomocou epistemickej logiky môžeme popísať a modelovať aj komplikované scenáre a situácie. Procedurálne znalosti sú pochopenie spôsobu vykonávania úlohy, a ako pracovať a učiť sa štruktúrované procesy. Je to najmä užitočné pri riešení zložitých problémov.