Kazachstan: prezident v posolstve opísal stratégiu

NUR-SULTAN / BRATISLAVA – Prezident Kasym-Žomart Tokajev 1. septembra 2020  predniesol každoročné posolstvo obyvateľom Kazachstanu „Kazachstan v novej realite: je čas konať”. Určil v ňom  smer rozsiahlych reforiem v hospodárskej a sociálnej oblasti, budovanie nového modelu štátneho riadenia vo svetle výziev, vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu.

Je to  druhé posolstvo Kasyma-Žomarta Tokajeva ako hlavy štátu od jeho zvolenia v júni 2019. Ak prvé posolstvo obsahovalo okrem zamerania na hospodárstvo aj rozsiahly súbor iniciatív v oblasti politických a právnych reforiem, tak súčasné posolstvo sa takmer výlučne venovalo úlohám reformy hospodárskej politiky a sociálnej sféry. Hlavnou výzvou, ako to vidí prezident Kazachstanu, je vybudovanie nového modelu hospodárstva, ktorý je stále veľmi závislý od ropy a iných nerastných surovín, a zlepšenie blahobytu občanov, ktorých životné vyhliadky boli vážne zasiahnuté pandémiou a nestálosťou svetových trhov.

„Zdá sa, že dlhý ropný supercyklus sa skončil. Mali by sme byť pripravení na úplne nové prostredie svetového trhu. Vytvorenie skutočne diverzifikovanej technologickej ekonomiky nie je len nevyhnutnosťou pre nás − táto cesta je už nesporná,” uviedol Kasym-Žomart Tokajev vo svojom jeden a pol hodinovom prejave na spoločnom zasadnutí komôr Parlamentu.

Sedem princípov nového ekonomického modelu a nový model verejnej správy

„Rastúci dopyt verejnosti po spravodlivom zdieľaní výhod z rastu národného dôchodku, po efektívnych sociálnych výťahoch, musí určite nájsť pozitívnu odozvu. Nový ekonomický smer našej krajiny by preto mal byť založený na 7 základných princípoch. Prvým je spravodlivé rozdelenie výhod a zodpovedností. Druhým je vedúca úloha súkromného podnikania. Tretím je spravodlivá hospodárska konkurencia, ktorá otvára trh novej generácii podnikateľov. Štvrtým princípom je rast produktivity, zvýšenie náročnosti a technologickej efektívnosti ekonomiky. Piaty princíp, rozvoj ľudského kapitálu, investície do nového typu vzdelávania. Šiesty princíp, − „ekologizácia“ ekonomiky, ochrana životného prostredia. A napokon siedmy princíp, štát prijíma odôvodnené rozhodnutia a preberá za ne zodpovednosť pred spoločnosťou. Zároveň musíme vychádzať z našich konkurenčných výhod a reálnych možností,“ poznamenal K.-Ž. Tokajev.

Po vysvetlení týchto princípov prezident oznámil, že bude vytvorený „nový model verejnej správy“. „Reformy v tejto oblasti by sa mali uskutočňovať systematicky. Najprv zmeníme prístupy k verejnej správe, personálnej politike, systému rozhodovania a zodpovednosti za ich implementáciu,” uviedol s pokynom na urýchlenie načasovania redukcie štátneho aparátu a zamestnancov kvázi verejného sektoru. Na základe minuloročných pokynov na zníženie štátneho aparátu v priebehu niekoľkých rokov o 25 percent, nariadil prezident tento rok ich zníženie o 10%.
„Pandémia a presun väčšiny vládnych úradníkov na prácu na diaľku ukázali, že štátny aparát môže a mal by byť obmedzený,” uviedol prezident.

inováciou bude vytvorenie Agentúry pre strategické plánovanie a reformy s priamym podriadením prezidentovi. „Takýto orgán predtým existoval a úspešne plnil pridelené úlohy, teraz sa opäť stane ústredným článkom celého systému štátneho plánovania,“ uviedol prezident s tým, že reformy, ktoré agentúra vypracuje, by mali byť konkrétne, realistické a záväzné pre všetky orgány. „Vytvára sa najvyššia prezidentská rada pre reformy, ktorej rozhodnutia budú mať definitívnu platnosť. Pre väčšiu objektivitu pri hodnotení rýchlo sa meniacej situácie je Výbor pre štatistiku presunutý do horeuvedenej Agentúry,“ uviedol prezident.

Zlepšenie podnikateľského prostredia, rozvoj hospodárskej konkurencie, agropriemyselného komplexu a dopravného potenciálu

Z hľadiska ekonomických reforiem sa bude veľká pozornosť venovať ďalšiemu zlepšovaniu podnikateľského prostredia pre domácich a zahraničných investorov, podpore malých a stredných podnikateľov, reforme daňovej politiky, vypracovaniu národného projektu rozvoja agropriemyselného komplexu na päťročné obdobie s cieľom „zabezpečiť sebestačnosť v spoločensky významných potravinárskych výrobkoch“, ako aj realizáciu druhej etapy rozsiahleho programu rozvoja infraštruktúry „Nurly Žol“ (Svetelná cesta) s cieľom „upevniť vedúcu úlohu dopravného a tranzitného sektoru našej krajiny“.

„Konkurencieschopnosť Kazachstanu by mala vzrásť vďaka prelomovým projektom v oblasti infraštruktúry, prilákaniu nových krajín a spoločností, zvýšeniu úrovne služieb a rýchlosti tranzitných trás… Našou úlohou je do roku 2025 zrekonštruovať a poskytnúť cestné služby na 24-tisíc kilometrov ciest, teda na všetky republikové cesty,“ zdôraznil prezident. Ďalej dal pokyn na vytvorenie Agentúry na ochranu a rozvoj hospodárskej konkurencie s priamym podriadením prezidentovi.

„Denacionalizácia ekonomiky hrá dôležitú úlohu pri rozvoji rovnocennej konkurencie. Agentúry, akimaty (magistráty) a holdingy ústrednej vlády stále vlastnia asi 7 000 národných zariadení. Už ako axioma znie tvrdenie: „Štát nie je najlepším manažérom,“ poznamenala hlava štátu a dala pokyn na pokračovanie privatizačného programu.

S odvolaním sa na odborné hodnotenia, že „približne tretina HDP krajiny je v tieni − obrovský potenciál pre zvýšenie rozpočtových príjmov“, prezident nariadil prehĺbiť digitalizáciu daňovej a colnej sféry. Prezident nariadil tiež nadviazať vzájomne výhodnú spoluprácu medzi priemyslom a IT-odvetvím s cieľom „vytvoriť platformy digitálnych technológií, ktoré sa môžu stať hybnou silou digitálneho ekosystému každého odvetvia“.

„Prijali sme zákony, ktoré umožňujú Kazachstanu stať sa jedným z medzinárodných centier pre spracovanie a ukladanie údajov. Len za posledný rok prilákala digitálna ťažba viac ako 80 miliárd tenge investícií. Tu sa však nemôžeme zastaviť, mali by sme do krajiny prilákať svetových digitálnych gigantov. Inak to urobia iné štáty. Do piatich rokov treba zvýšiť objem investícií v tomto priemysle na 500 miliárd tenge,“ uviedla hlava štátu.
Vláda bola okrem toho spolu s vedeckou komunitou a súkromným sektorom poverená vypracovaním balíka návrhov na „ekologický rast“ ekonomiky. Aktuálny kurz tenge (KZT) k euru je 1 EUR = 496, 28 KZT.

Čo sa týka zlepšenia podmienok na podnikanie, prezident dal pokyn na zabezpečenie stability legislatívnych podmienok na celé obdobie realizácie strategických investičných projektov a s cieľom fixácie dohôd medzi štátom a investormi bude zavedený nový nástroj − dohoda o strategickom investovaní.

Posilnenie sociálnej ochrany obyvateľstva,  reforma školstva a zdravotníctva

Prezident vo svojom posolstve venoval veľkú pozornosť oblastiam sociálneho zabezpečenia, školstva a zdravotníctva, v ktorých pandémia odhalila prítomnosť mnohých problémov.
“V rámci môjho pokynu bola rozpracovaná otázka využitia časti dôchodkového sporenia. To je obzvlášť dôležité teraz, ale už v roku 2021 bude môcť 700 000 prispievateľov Jednotného akumulačného dôchodkového fondu (JADF) použiť časť svojich úspor na nákup bývania, lekárske ošetrenie alebo na jeho prevod do správy finančných spoločností,“ uviedla hlava štátu.

Ďalej Kasym-Žomart Tokajev nariadil vláde, aby začala rozvíjať Sociálny zákonník krajiny, digitalizovala sociálne platby a keďže „žiaľ, každá šiesta rodina v Kazachstane nemôže mať deti”, sedemkrát zvýšila štátne kvóty na oplodnenie in vitro (IVF).

Bol vydaný príkaz na vypracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania. „Tento dokument by mal umožniť aktívne zavedenie alternatívnych možností neformálneho vzdelávania, uznávania výsledkov samoštúdia, certifikácie odborných zručností,“ poznamenal prezident a vydal pokyn na riešenie problému zatvárania univerzít, ktoré „tlačia diplomy“.

Vláda bude musieť tiež radikálne prehodnotiť prístupy k organizácii primárnej zdravotnej starostlivosti. „Mal by sa stať mobilnejším a prístupnejším pre širokú škálu ľudí, vrátane vidiečanov,” uviedol prezident a pridelil 150 miliárd tenge na vyplácanie príspevkov zdravotníckym pracovníkom.

Ochrana ľudských práv, reforma polície, miestnej samosprávy

„Je nevyhnutné prijať nové opatrenia na ochranu ľudských práv. Pre mňa je tento problém prioritou. Rovnako ako zvyšok sveta, aj Kazachstan sa stretol s problémom pocitu bezbrannosti voči šikane cez Internet. V prvom rade tým trpia deti – sú obzvlášť citlivé na kyberšikanu, ktorá, bohužiaľ, vedie k smutným následkom,“ uviedol prezident.
Ako poznamenal K.-Ž.Tokajev, nadišiel čas prijať legislatívne opatrenia na ochranu občanov, najmä detí, pred kyberšikanou. „Musíme posilniť ďalšie opatrenia na ochranu práv detí, najmä pristúpiť k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení.“

Otázka zlepšenia vnútroštátnych právnych predpisov na boj proti mučeniu zostáva tiež aktuálna. „Dokument, ktorý kriminalizuje mučenie, musí byť uvedený do súladu s ustanoveniami Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“ uviedol K.-Ž.Tokajev s tým, že je nutné posilniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Prezident ďalej nariadil, aby pokračovala reforma ministerstva vnútra, ktoré dohliada na políciu, navrhol zvýšiť autoritu miestnej polície a odvolať z ministerstva vnútra a znovu ustanoviť ministerstvo pre mimoriadne situácie, „vzhľadom na to, že sme vstúpili do éry prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom“.

Na posilnenie systému verejnej správy bude vypracovaná nová koncepcia rozvoja miestnej samosprávy a budú zavedené priame voľby akimov (starostov) aulov (dedín). Posilní sa tiež úloha maslikatov (miestnych zhromaždení) pri riadení komunít.