Humoreska Jaroslava Hašeka (1911): Kázeň farára Douděru pri jeho nastolení na novom pôsobisku

Neľahká je úloha duchovného správcu a k jej úspešnému vykonávaniu je drahí moji, potrebná zvláštna milosť. To všetko zmôžem, a kto by mi zabraňovať chcel v konaní mojich povinností, tu predchnutý pevnou vierou sv. Petra, plamennou horlivosťou sv. Pavla a naplnený vrelou láskou sv. Jána bez milosti ho udám, drahí osadníci, a preto ako Eleazar vystríhajte sa tieňavy zlej, aby ste nezavdali blížnemu pohoršenia v tejto dobe nevery skveli sa spravedlnosťou na večné veky, aby ste nemali opletačky s úradmi.

Hovorí sa: Vôľa dobrá, pol práce vykoná! A tak aj vy ako obeť prinášajte okrem iného aj svojmu pastierovi obeť nábožnej modlitby, lebo ste takí šťastní, že máte svojho vlastného duchovného správcu nablízku. V Severnej Amerike sú tisíce Indiánov, ktorí kňaza nemajú, a  v Afrike a v Ázii je niekedy len jeden kňaz na takom priestore, ako celé české kráľovstvo, tam ledva raz do roka máloktorému černochovi alebo Číňanovi dopriate je uzrieť milú tvár svojho duchovného správcu.

Veľmi si musíte vážiť tej milosti, že máte kňaza nablízku, a nebyť lakomí a skúpi, či pri pohrebe alebo krste alebo pri svadbe a inej príležitosti, pretože kto iný ako váš duchovný pastier vás zbavuje od hriechov?

Kristus lekár duší ľudských, ukázal cestu k uzdraveniu od hriechov slovami: “Ukáž sa kňazovi a obetuj dar!” Lekár iste môže vyliečiť len toho, kto sa mu ukáže, veď aj s dobytkom idete k zverolekárovi, akže krava nežerie, zavoláte zverolekára, keď si zlomíte nohu, zavoláte lekára a ukážete sa mu a zaplatíte, čo požaduje. Tak aj pastier duchovný, len tomu prospešný byť môže, kto sa mu ukáže a dary podľa príkazu Kristovho obetuje.

Lebo vy musíte svojho duchovného pastiera milovať láskou horúcou, vrelou a nehynúcou, čo platí len o vás, mužoch, ale aj o ženách, pretože sv. Ján Zlatoústy hovorí: “Láska a dôvera ovečiek je mocný balzam, ktorý duchovného pastiera posilňuje, občerstvuje a mnohé roky zachováva.” Hľaďte teda na neho  s tvárou prívetivou, okom jasným a spevnou dôverou, otvárajte mu svoje srdcia vo všelijakých veciach, týkajúcich sa vášho spasenia, a najmä sa mu zdôverte so všetkým, čo sa medzi vlažnými vo viere o ňom hovorí. Ukážte sa zástupcovi najvyššieho kňaza Ježiša Krista, svojmu duchovnému správcovi, v deň nedeľný a sviatočný, v kostole, a ukážte sa mu aj v dňoch svojej najväčšej radosti a pozvite ho na hostinu, keď zakáľate a robíte aj jaternice, alebo na hody a svadby, lebo tým preukážete svojmu pastierovi lásku, lebo v ňom nájdete najmocnejšiu zbraň vo víťaznom boji proti nepriateľom spásy svojej, a všetko čo poskytnete svojmu duchovnému správcovi, je závdavkom budúceho slávneho vzkriesenia.

V pamäti si zachovajte, že duchovný správca potrebuje, aby ste aj vy boli jemu nápomocní. Kristus a cirkev žiada, aby ste aj skutkami pomáhali tomu, kto opatruje duše vaše a preto keby ste počuli niečo o tom, že niekto naše sväté náboženstvo tupí alebo rozširuje neverecké časopisy a knihy, okamžite mi to oznámte, aby som mohol na príslušných miestach zakročiť, pretože  kto sa poriadku  božiemu protiví, o vlastné odsúdenie sa zasluhuje. Sú isteže ľudia, ktorí chcú z verejného života vytlačiť náboženstvo, totiž mňa, a chcú mať vedu bez boha, politiku bez boha, a táto bohapustá spoločnosť  aj tu zapustila svoje korene a aj na tomto mieste koná svoje orgie. Je to tunajší predstavený, ktorý namiesto toho, aby svojím vplyvom podporoval pastiera duchovného, nedal pri mojom príchode postaviť, ani slávobránu, čo by iste bolo vhodné, veď aj Spasiteľovi pri príchode do Jeruzalema prevolávali “hosana” a postavili mu slávobránu.

Ďalšia moja sťažnosť sa týka tunajšieho učiteľstva, ktoré neuznalo za vhodné poslať mi pri príchode do obce družičky, hoci ich k tomu vyzýval sám Kristus hovoriac: “Nechajte maličkých ku mne prísť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.”

Potom sa pravdaže, nikto nebude čudovať, keď toto učiteľstvo, pri mojom príchode do Jeruzalema, chcem povedať do tejto obce, nepostaralo ani o mažiare, vychová mládež, ktorá namiesto toho, aby chodila do kostola, bude sa hrať za dedinou karty o pätáky, ktoré doma ukradne, namiesto toho aby  jej útle srdiečka  zachované boli v nevinnosti. A tu je na vás zbožné matky, aby ste svoje  dietky hodne mlátili, a tak ich myseľ od rannej kolísky zasväcovali Pánovi Ježišovi.

Podľa napomenutia sv. Gregora budem vám osadníkom, prísnym otcom, ale aj dobrotivou matkou, no tisíc krát beda tomu, kto by sa verejne opovážil proti mne vystúpiť, pretože sv. Ambróz hovorí: “Kto proti kňazovi verejne vystupuje, nech je ku koňom priviazaný, nimi vláčený. A kôň, drahí v Kristu, je svetská spravodlivosť, ktorá tresce tých čo  zlorečia. A keďže som vám podľa sv. Gregora, otcom a dobrotivou matkou,

že isteže je napísané: „Oko ktoré sa posmieva otcovi a opovrhuje  matkou, nech je vyklované krkavcami potočnými a zjedené mláďatami orlice.“

A preto buďte  všetci do jedného zapísaní v Jednote orlov katolíckych, aby ste mohli poučiť Sokolov, drahí v Kristu, čo ste zač, akže sa títo voľnomyšlienkárski neznabohovia zachovajú ku mne ako prekliaty Chrám k otcovi svojmu, ktorý vínom opojeného otca obnažoval.

Máte svoje päste, drahí v Kristu, ktorými s pomocou božou pomlátite všetkých nepriateľov cirkvi, čo by prejavili voči mne nehanebnú neúctivosť, a verte ak vám hovorím, že pre vašu statočnosť, detskú úctivosť voči mne a cudnosť udelí vám Boh hojného požehnania, takže ako v zasľúbenej Zemi Kanaan budú vám kravy dojiť tisícnásobne a obilia sa vám urodí stonásobne, zatiaľ čo dobrotivý Boh zošle na nevercov síru a oheň a krupobitie im zatlčie obilie do zeme a kravy im pozdochýnajú, aby sa hádam predsa len napravili a včas ešte od večnej skazy duše svoje vytrhli.

A vy majúc všetkého hojnosť, nezabudnete isteže na svojho duchovného pastiera: „Ajhľa môj dom prístupný každému, kto s čistým úmyslom do neho vchádza,“ hovorí Hospodin. A tak  a obetí vašich, aj ja vravím vám, že ako Hospodin tešiť sa budem z návštev vašich, prinesených na oltár blahobytu vášho duchovného pastiera. Môj dvor je dosiaľ chudobný a žiadam lásky vaše, aby ste skladali na oltár obetný svoje hrivny, a tá hrivna môže i behať i kikiríkať, aj iným hlasom vzdávať chválu obetavosti vašej, ktorou sa obohacujete pre večnosť, a ja zasa sa modliť sa budem za blaho osadníkov svojich, len čo sa ocitnem na dvore. Vy osadníci, isteže ste povinní správcovi svojmu obete prinášať, pretože ja som pastier dobrý. Amen!