Vládní usnesení ze dne 21. září 1953 o individuální bytové výstavbě v Československu, úplné znění

PRAHA – V roce 1953 vláda Československé republiky chválila usnesení o individuální bytové výstavbě. Finanční noviny publikují text usnesení.

I

Vláda ve snaze zlepšit bytové poměry umžňuje pracujúcím pořídit si za výhodných pomínek vlastní rodinné domky. Stanoví zahájit v roce 1953 výstavbu 5 000 a v roce 1954 10 000 rodinných domků. Domky budou budovány svépomocí za podpory státu.

Rodinné domy jsou určeny, pracovníkům národních a komunálních podniků, pracovníkům JZD III. a IV. typu, pracovníkům ustředních úřadů a jejich hospodářských organů. Při výběru majú přednost vzorní pracovníci, novátoři, zlepšovatelé, nositelé vyznamenání za pracovní zásluhy a laureáti státnich cen.

Jednotlivá ministerstva přidělí podnikům, závodům, hospodářským orgánům ústředních úřadům a zemědělským družstvům určité počty rodinných domků a současně jim přidělí fondy potřebného stavebního materiálu za velkoobchodné ceny.

Stavebník musí mít 6 000 Kčs buď v hotovosti, v hodnotě pozemku, nebolo v hodnotě stavebního materiálu, nebo 6 000 Kčs v těchto hodnotách dohromady, a může požádat o státní půjčku. Stát poskytne stavebníkům půjčku až do výše 36 000 Kčs, splatnou do 20 let při 2,5 % úroku, a to na vlastní stavbu domku.

Vláda zavazuje závody, hospodářské orgány ústředních úřadů, jednotná zemědělská drušztva a národní výbory poskytnout stavebníkům rozsáhlou pomoc.

Závody, hospodářské orgány, jednotná zemědělská družstva a národní výbory jsou povinny poskytnout stavebníku (zeměstnanci, družstveníku) bezplatnou pomoc při jednání o získání pozemku, přizpůsobení vzorových projektů podmínkám staveniště, při povolování  řízení k zastavění pozemku a povolení k vlastní stavbě, při jednání o půjčku se spořitelnou, při objednávce stavebního materiálu, při proplácení učtů za materiál a za speciální stavebné práce, při splácení stavební půjčky atp. Rovněž budou provádět ve prospěch  stavebníka bezplatný technický dozor a propůjčí mu své oprávňení k provádění stavby podle příslušných prědpisů stavebních. Tak kde závod, nebo hospodářský orgán nemá takéto oprávnění, poskytne toto oprávnění přislušný kresní národní výbor.

Závody, hospodářské orgány, jendotná zemědělská drušztva a národní výbory pohou dále staveníkovi dopravními prostředky při dopravě stavebního materiálu na staveništé, při provádění speciálních prací, zhotovením výrobků potřebných ke stavbé z odpadového materiálu závodu. Tuto pomoc poskytují stavebníkovi za úhradu vlastních nákladů, t .j. bez připočtení získů a za předpokladu, že poskytnutou pomocí nebude narušení plánu.

Národní výbory poskytnou ve spolupráci se závodem, hospodářským orgánem nebo družstvem staveníkům vhodné pozemky, buď vyvlastněním nebo zajištěním “práva stavby”, a to především pozemky opatřené veřejnými investicemi.

Střediska státního ústavu pro projektování měst a sídlišť (Stavoprojekt) poskytnou stavebníkům vzorové projekty za úhradu materiálních nákladů. Stavba rodinných domků má být prováděná podle tečhto vzorových  projektů.

Vzorové projekty jsou vypracovány pro uhlédné jednobytové i dvoubytové domy, s dvou-až čtyřpokojovými byty s příslušenstvím.

Domky budou mít hodnotu 74.00 až 122.000 Kčs a mohou být pořízeny – při plné svépomoci – nákladem 40.000 až 64.000  Kčs.

II

K zajištění k individuální bytové výstavby vláda

a) rok 1953 přiděluje ministertvů, rodinné domky podle přílohy 1 a ukladá je rozďelit je hned prostředníctvím svých podřízených orgánů na jednotlivé podniky, závody, hospodářské orgány ústředních úřadů, národní výbory, jednotlivá zemědělská družstva a současně rozdělit fond stavebního materiálu, dále ukladá:

b) ministrům, vedeným v příloze 1 tohto usnesení, prostředníctvím rěditelů poniků a závodů, vedoucích orgánů ústředních úřadů hospodářských, předsedů národních výborů a předsedů jednotných zemědělských družstev

  1. rozdělit ve spolupráci s orgány Revolučného odborového hnutí (závodní radou) přidělené domy na jednotlivé uchazeče.,
  2. poskytnout jim účinnou bezplatnou pomoc zejména při jednání o získaní pozemku, přizpůsobení vzorových projektů k podmínkám staveniště, při povolovacím řízením k zastavěním pozemku a povolení k vlastní stavbě, při jednání se spořitelnou, při objednávce staveního materiálu, při přeplácení účtů  za materiál a za speciálni stavebné práce, při splácení půjčky, provádět technický dozor a propůjčit jim své oprávňení k provádění stvaby podle přísluśných stavebních předpisů, a dále poskytnou jim pomoc za úhradu vlastních nákladů zejména dopravními prostředky při dopravě materiálu na staveniśtě, při provádění speciálních stavebních prací zhotovením výrobků potřebných ke stavbě z odpodového materiálu závodu,
  3. spolupracovat s národnímy výbory při opatřování vhodných pozemků,

c) ministru financí

  1. vydat do 24. září 1953 v dohodě s předsedou Ústřední rady odborů podrobné směrnice pro poksytování dlhodobých půjček na výstavbu rodinných domků, stanovit v nich zejmena postup při povolení půjčky, formou uvěrového závazku staveníka a způsob splácení půjčky,
  2. kontrolovat průběh provádění vyśtavby rodinných domků a podávat o něm čtvrletně zprávu vládě,

d) ministru místního hospodářství

  1. zajistit pozemky potřebné pro započetí stavby 5 000  domků v roce 1953 a 10.000 v roce 1954, především na místech opatřených veřejnými investicemi,
  2. vydat potřebné pokyny národním výborům o zjednodušeném zastavováním a stavebním řízení i o povolení výjimek ze schválených vzorových projektů.
  3. vydat pokyny pro vyřizování Zádostí ostatních žadatelů  (zaměstnanců ministerstev v příloze neuvedených a jim podřízených orgánů),

e) ministrovi-předsedovi státního úřadu plánovacího

  1. převést přiměřené množství fondovaných výrobků z vládní reservy ve prospěch jednotlivých ministerstev v souladu s přiděleným počtem rodinných domků v roce 1953.
  2. zajistit v plánu na rok 1954 fondované výrobky pro výstavbu 10.000 rdoinných domků,

f) všem výrobním ministrům

zajistit ostatné nefodnované výrobky pro tuto akci v potřebném množství,

g) ministru stavebnictví ve spoluráci s ministri financí, místního hospodářství, zemědělství a kultury s prědesdou Ústřední rady odborů vydat a rozdělit 20.000 výtisků informační brožury “Na pomoc individuálnímu stavebníkovi”, obsahující usnesení vlády a pokyny všech zúčastněných ministrů o podmíkách finančních, zastavovacích, právních, majetkových a stvebně technických pro stavbu domků a úpravu zahrádek.

Vláda zavazuje uvedené ministry provést toto opatření do 14 dnů, vláda stanoví, že o tomto usnesení vlády bude vydaná tisková zpráva a ukladá ministru stavebnictví připravit tex tiskové zprávy a porjednat ho s předsedou vlády  a I. náměstkem předsedy vlády Dr. J. Dolanským.

Provedou: ministři místního hospodářství, stavebnictví, financí, zemědělství, ministr-předseda státního úřadu plánovacího a všichni ostatní členové vlády.