Úlohy slovenských poľovníkov po XVII. zjazde KSČ

BRATISLAVA – XXVI. zjazd KSČ zhodnotil programovú líniu XVI. zjazdu KSČ, zameranú na budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR a vytýčil náročné úlohy na 8. päťročnicu s výhľadom do roku 2000. Konštatuje to kniha Poľovníctvo a socialistická spoločnosť autorov J. Serdela a M. Ďuricu z roku 1988 z vydavateľstva Príroda.

Ústredný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu (ÚV SPZ) v nadväznosti na uznesenia XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS tieto dokumenty rozpracoval na všetky úseky poľovníckej činnosti , a tým súčasne spresnil úlohy na 8. päťročnicu, ktoré vyplývajú zo záverov 4. zjazdu SPZ a dlhodobej koncepcie rozvoja slovenského poľovníctva. Tieto závery rozpracované na podmienky SZP sa stali pracovným programom na najbližšie roky.

Za základné úlohy SPZ v najbližšom období predpokladá:

Na úseku politickovýchovnej činnosti. Sústavne zvyšovať ideovú úroveň členov, ich odborné znalosti a angažovanosť za politiku KSČ a hľadať nové netradičné formy školenia členskej základne. Viesť členov k vysokej angažovanosti a aktívnej činnosti na realizácii politiky KSČ: Neustále upevňovať a prehlbovať vedúcu úlohu KSČ  vo všetkých orgánoch a organizáciách SPZ. Sústavnú pozornosť venovať výberu, príprave a výchove kádrov do všetkých funkcií SPZ, dbať na vysoké odborné, politické a morálne kvality, osvojenie si leninského štýlu práce a schopnosť mobilizovať kolektív. (…)

Strany 39-40.