Pravda: Meniť zotrvačnosť na inovačnosť

“Možno to, čo poviem, znie  odvážne: Nezakladáme manažérsku školu. Manažérskou školou, ktorá sa zaoberá profesionálnou prípravou – možno dobre, možno horšie – riadiacich pracovníkov, sa usilujeme byť už 20 rokov.

“Súčasná etapa rozvoja spoločnosti od nás žiada dosiahnuť novú kvalitu”… …Myšlienky z úvodu patria PhDr. Vladimírovi Kestlerovi, riaditeľovi Inštitútu pre východu vedúcich pracovníkov Štátneho podniku Slovchémia, a Ing. Zdenkovi Malaníkovi, Csc. vedúcemu katedry riadenia a programu prípravy na podnikateľské riadenie. S nimi a so zástupcom riaditeľa Inštitútu Ing. Danielom Hrdinom sme sa stretli na prahu školského roka, ktorý v inštitúte označujú za prelomový.

Čo predchádzalo

Inštitút vznikol v roku 1967 ako účelové vzdelávacie zariadenie podnikov chemického priemyslu. Koncepcia jeho činnosti sa v jednotlivých etapách vývoja modifikovala, no cieľ zostával v podstate rovnaký – starať sa kontinuálne o prípravu vedúcich pracovníkov.

Spočiatku budovali systém odbornej prípravy vedúcich pracovníkov, potom bol v pozornosti systém cyklickej prípravy. Po skončení “cykliky”  sa rozhodli pre ďalšie  permanentné vzdelávanie. kádrov.  Vlani celkovo vo všetkých formách štúdia v inštitúte pripravovali 2 723 poslucháčov.

V hlavných formách štúdia došlo k výraznému obsahovému posunu. V inštitúte operatívne preorientovali prípravu riadiacich pracovníkov bez meškania oboznámiť so zmenami a princípmi prestavby.  Na rok 1987 pracovníci inštitútu spomínajú s úsmevom. – ich vzdelávanie vraj pripomínalo zájazdové divadlo. S autami a videorekordérmi putovali od fabriky ku fabrike. V situácii keď bolo všetko nové a neznáme, bolo treba postupovať na širokom fronte, hovoriť s ľuďmi fundovane, ale rýchlo operatívne.

A v tomto školskom roku sa začína úplná novinka – špecializovaný program prípravy na podnikateľské riadenie pre vybraný, zatiaľ veľmi úzky okruh riadiacich pracovníkov.

Listujeme v niekoľkostranovom  “rozvrhu” pre poslucháčov. Cieľom programu prípravy je poskytnúť účastníkom vedomosti pre zvládnutie socialistického podnikateľského riadenia , vštepiť im nové návyky tak, aby aby pomohli premeniť existujúceho podniky na podnikateľské.

Prvou etapou prípravy je jazykový kurz. Počas letných mesiacov sedemnásti poslucháči dostali 220 hodín angličtiny v intenzívnom kurze.  Aj keď sa prednášky zahraničných lektorov budú tlmočiť, poslucháči budú musieť s nimi komunikovať sami

Od októbra sa začne adaptačný kurz. Budú sa v ňom analyzovať sociálno-ekonomické javy v kapitalistickej a a socialistickej spoločnosti. …

Zdokonaľovať systém riadenia

Zostala ešte otázka, ktorú si aktiste mnohí položili.  Program v mnohom pripomína spôsob výchovy riadiacich pracovníkov najvyspelejších manažérskych školách. Neodvedie napokon manažering naše najschopnejšie riadiace kádre od socialistických princípov? Položili sme túto otázku našim spolubesedníkom. “Kapitalistické podniky majú dvestoročné cenné skúsenosti s podnikaním a, pravdaže aj s vykorisťovaním.  Všimnime si však, že ich súčasné metódy riadenia sa veľmi zdokonalili., dokážu mimoriadne účinne využiť všetky zdroje vrátane motivácie ľudí, podpory ich autority. Každý rozumný človek vie, že ani keby sme chceli, nemôžeme naplno prevziať kapitalistický systém riadenia. Čo však môžeme, a je to v súlade s učením Marxa, je aplikovať účinné a osvedčené metódy riadenia. V programe prípravy na podnikateľské riadenie nebudú preto vystupovať len odborníci z kapitalistických štátov, ale aj špičkoví lektori zo ZSSR, NDR, MĽR a ČSSR,” vysvetlil na záver inžinier Malaník.

(krátené)

Oliver Brunovský, denník Pravda. Orgán Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. 14. septembra 1989. strana 3.

Poznámka pre zberateľov kuriozít. Oliver Brunovský si pozval na stranícku pôdu kolegu, ktorý nebol v komunistickej a vedúceho listového oddelenia Jozefa Leikerta. Povedal mu, a budeme to parafrázovať, že do strany ho vezmú ať vtedy keď bude tak vzorne pracovať ako súdruh Leikert.