EUBA: ako pandémia ovplyvnila zamestnanie doma

BRATISLAVA – Možnosť pracovať z domu pre väčšinu zamestnancov nie je dostupná.  Môže to znamenať vyššie riziko straty zamestnania.

Konštatujú to Dávid Hojdan z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Matej Vitáloš z Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Odhadujú podiel zamestnancov, ktorí môžu na Slovensku pracovať doma, identifikujú okresy a odvetvia, v ktorých sú tieto hodnoty najvyššie a najnižšie, a analyzujú súvislosti medzi možnosťou práce z domu a nezamestnanosťou. Výsledky analýzy zverejnili v časopise Monitor hospodárskej politiky v článku s titulkom “Chráni možnosť práce z domu pracovné miesta v čase pandémie?”

Podľa odhadov autorov môže na Slovensku pracovať z domu približne 37 % zamestnancov. Zamestnanci, ktorí môžu svoju prácu robiť z domu, majú v priemere o približne 40 % vyššie mzdy v porovnaní so zamestnancami, ktorí nemôžu pracovať doma.

Autori štúdie tvrdia, že kríza spôsobená pandémiou teda síce viedla k strate zamestnania u ľudí bez možnosti pracovať doma častejšie, no rozdiel oproti predkrízovému obdobiu nie je tak výrazný, ako by očakávali.  Na úrovni odvetví zistili menej významný vzťah medzi zmenou nezamestnanosti a podielom zamestnancov, ktorí môžu svoju prácu vykonávať z domu.

Odvetviami, v ktorých väčšina zamestnancov nemôže pracovať z domu a súčasne zaznamenali počas prvých mesiacov pandémie najvýraznejší nárast nezamestnanosti, sú ubytovanie, činnosti reštaurácií a pohostinstiev, činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, činnosti herní a stávkových kancelárií. Autori pri analýze použili údaje spoločnosti TREXIMA.

Katedra hospodárskej politiky sa vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zameriava na teóriu a prax hospodárskej politiky s cieľom rozvíjať ekonomické myslenie a poskytovať študentom teoretické základy ako aj empirické a inštitucionálne poznatky o hospodárskej politike s aplikáciou na problémy SR a EÚ. Výučba a vedecký výskum sú nedeliteľnými súčasťami činnosti katedry. Katedru vedie Karol Morvay.