Slovenská obchodná a priemyselná komora hodnotí plusy a mínusy návrhov na zlepšenie školstva z Plánu obnovy

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora vidí (SOPK) vo vládnom materiáli Plán obnovy a odolnosti SR v časti venovanej školstvu negatíva a pozitíva v pasážach venovaných jeho financovaniu.

Adrián Ďurček, predseda komisie SOPK pre vzdelávanie, pozitívne hodnotí zvýšenie dostupnosti materských škôl, základných škôl – budovanie nových kapacít, rekonštrukciu pôvodných, vybudovanie bezbariérových prístupov, zatepľovanie, vylepšenie technického a technologického vybavenia škôl.

Za dobrý nápad taktiež považuje investície do inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách, povinnú predškolskú dochádzku aj v marginalizovaných komunitách od 5 rokov a v budúcnosti od 4 rokov.  Kladne sa pozerá aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov a prepojenie ich vedomostí s praxou. Bohužiaľ sa do tejto oblasti počíta s investíciami len na úrovni 50 miliónov eur.

Suma 40 miliónov eur sa má investovať do reformy osnov, spôsobu a formy vzdelávania, nových učebníc bez doplatkov zameraných na kritické myslenie, finančnú a enviromentálnu gramotnosť. Pozitívom sú podľa predsedu komisie SOPK pre vzdelávanie investície do digitalizácie v hodnote približne 180 miliónov eur.

Negatívom sú podľa SOPK neujasnené postoje medzi rezortami financií a školstva na otázku, či sa jedná o dlhodobé investície s cieľom skutočnej štrukturálnej reformy školstva, alebo o jednorazové krátkodobé investície.

Podľa Adriána Ďurčeka nastaveným cieľom chýbajú merateľné ciele, aby sa vedeli vyhodnotiť vynaložené investície, v osnovách chýba zameranie na tímovú prácu.

Vo vládnom materiáli sa jeho autori nevenujú financovaniu celoživotného vzdelávania a definícii jeho foriem a spôsobu financovania, bez ktorého nebude možné prispôsobovať vedomosti stále sa zvyšujúcej dynamike vývoja.  Autori sa nevenujú podpore duálneho vzdelávania a rozšírenia jeho obsahového zamerania, ako na príklad Stredné zdravotné školstvo atď.

Predseda komisie pre vzdelávanie tvrdí, že k dosiahnutiu nastavených cieľov má školstvo malý celkový rozpočet, z čoho vyplýva, že to asi niekto so skutočným dosiahnutím cieľov nemyslí úplne vážne.