Macho: Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

BRATISLAVA – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nominovala za člena do Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu predsedu SPPK Emila Macha.

Európska zelená dohoda predstavuje nový začiatok v boji proti zmene klímy a riešení environmentálnych výziev 21. storočia. Jej cieľom má byť spravodlivé a inkluzívne transformovanie Európskej únie, ktorá bude efektívne využívať zdroje. Do roku 2050 má únia dosiahnuť klimatickú neutralitu, čisté emisie skleníkových plynov majú byť na nule a hospodársky rast nebude závislý od využívania zdrojov.
Rada je odborný, poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody. Rada garantuje úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov, samospráv, akademickej obce, mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.
Poľnohospodári a potravinári si rovnako uvedomujú dôležitosť tejto témy a sú pripravení prinášať aj vlastné návrhy na konštruktívnu zmenu.