Dlh stúpol na 61 % hrubého domáceho produktu

BRATISLAVA – Deficit verejnej správy v roku 2020 dosiahol 5,609 mld. eur, čo predstavovalo hodnotu 6,16 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,181 miliardy eur, čo bolo na úrovni 60,57 % HDP. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Správa obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2020 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2017 – 2021. Hodnoty pre rok 2021 predstavujú odhad deficitu a dlhu ako aj HDP platný v čase odoslania.

Deficit verejných financií sa v roku 2020 medziročne zvýšil o 4,360 miliardy eur čo predstavuje 4,83 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 6,118 mld. eur, medziročne sa hodnota deficitu zvýšila o 4,549 mld. eur. Miestna samospráva aj fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom.

Štátny dlh stúpol na takmer 61 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,181 miliardy eur, čo bolo na úrovni 60,57 % HDP. Štátny dlh vlani stúpol o 9,906 mld. eur a prevýšil tak hodnotu 55 mld. eur, a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 12,33 percentuálneho bodu (v roku 2019 dlh dosahoval 48,23 % HDP).

Časť zvýšenia dlhu bola spôsobená deficitom roku 2020 (5,609 mld. eur). Ďalšia časť je spôsobená významným zvýšením hotovosti v roku 2020.

ŠÚ SR predložil správu Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. aprílu (tzv. jarná EDP notifikácia). SR v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne EK (Eurostatu), vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Deficit a dlh za roky 2017 – 2021 v miliónoch euro

2017 2018 2019 2020 2021 (1)
Deficit -828,0 -901,8 -1 248,7 -5 608,8 -7 090,5
Deficit / HDP v % -0,98% -1,01% -1,33% -6,16% -7,41%
Dlh 43 571,8 44 383,2 45 275,1 55 180,6 62 009,0
Dlh / HDP v % 51,54% 49,59% 48,23% 60,57% 64,82%
HDP 84 532,2 89 505,5 93 865,2 91 104,8 95 661,7

Poznámka: 2017, 2018 – definitívne údaje, 2019, 2020 – napoly definitívne údaje;(1) plán pre rok 2021 (vrátane odhadu HDP) zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2) “M” – kategória nie je definovaná v našej krajine; “L” – údaj nie je k dispozícii

V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii na jeseň 2020 ŠÚ SR zapracoval do systému národných účtov zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu sektora verejnej správy. Konkrétne išlo o metodické zmeny týkajúce sa sektorovej klasifikácie subjektov a spresnenia údajov a informácií o transakciách subjektov verejnej správy. Tieto zmeny neovplyvnili významným spôsobom deficit alebo dlh sektora verejnej správy vykázaný za roky 2017 – 2019.

Vplyvy na deficit a dlh

Pri zostavovaní ukazovateľov za sektor verejnej správy za rok 2020 Štatistický úrad vychádzal zo štandardných podkladov a úprav, ktoré sa realizovali aj v minulých obdobiach. Napriek pandémii COVID-19 boli Štatistickému úradu SR poskytnuté porovnateľné zdrojové údaje o sektore verejnej správy ako v predchádzajúcich rokoch, a preto nebolo potrebné údaje významným spôsobom dopočítavať.

Výsledná hodnota vykázaného deficitu sektora verejnej správy obsahuje množstvo vplyvov týkajúcich sa zvýšenia výdavkov (vrátane výdavkových COVID opatrení subjektov sektora verejnej správy, z ktorých najväčší podiel predstavujú opatrenia „prvej pomoci“), ako aj zníženia príjmov sektora verejnej správy.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Vykazovanie údajov o deficite a dlhu verejnej správy je realizované v súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Údaje o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejnil EUROSTAT vo štvrtok 22. apríla 2021 o 11 h.