Aneta Bobenič Hintošová, Michaela Bruothová, Terézia Barlašová: Efektívnosť investičnej pomoci optikou tvorby nových pracovných miest

BRATISLAVA –  Akademický časopis Sociológia zverejnil štúdiu ktorá dáva odpoveď na otázku. Ako investičná pomoc pomáha tvorbe nových pracovných miezd?  

Štúdia vychádza zo štatistickej analýzy údajov o investičnej pomoci v Slovenskej republike.  Predmetom analýzy sú zahraničné investície. Autorky využili agregované údaje z celého Slovenska. Ich záverom je to, že pri zahraničných investíciách treba zvážiť dobu počas ktorej sa udrží nové vytvorené pracovné miesto. Pri nových investíciách, tvrdia autorky, by sa mali využiť uchádzači z databázy uchádzačov o zamestnanie. Štát by mal zaviesť mechanizmus vyhodnotenia efektívnosti investičnej pomoci.

Autorky pôsobia na Ekonomickej univerzite.

Autorky použili regresnú metódu analýzy. Regresná analýza je súbor štatistických metód na štúdium vplyvu jednej alebo viacerých nezávislých premenných X 1 , X 2,…,Xn do závislej premennej Y. Nezávislé premenné sa inak nazývajú regresory alebo prediktory a závislé premenné sa nazývajú kritériá alebo regresory. Terminológia závislých a nezávislých premenných odráža len matematickú závislosť premenných

Regresia v štatistike znamená závislosť respektíve  priebeh závislosti priemernej hodnoty náhodnej premennej od inej premennej (alebo iných premenných), respektíve spôsob, ktorým sa menia priemery hodnôt závisle premennej pri zmenách hodnôt nezávisle premennej/-ných (t.j. v podstate priebeh korelačnej závislosti), b) proces alebo metóda určovania krivky najlepšie vyjadrujúcej (na základe nejakého kritéria zhody) všeobecný trend množiny údajov, c) rozdelenie náhodnej premennej na nenáhodnú časť a náhodnú časť, pričom platí regresná funkcia (t.j. náhodná premenná = nenáhodná časť + náhodná časť). V užšom zmysle slova regresia je strednokvadratická aproximácia funkcie polynómom y(x) = a0 + a1x + … + an-1xn-1+anxn

Bibliografický údaj: Aneta Bobenič Hintošová, Michaela Bruothová, Terézia Barlašová Efektívnosť investičnej pomoci optikou tvorby nových pracovných miest Sociológia, ročník 53, 2021, číslo 6, strany 523 – 546. Impakt faktor: 0,796. ISSN 1336-8613 (online) ISSN 0049-1225 (tlačené vydanie). EV 3276/09. Časopis je k dispozícii v čitárni Ústrednej akademickej knižnice Slovenskej akadémie vied na adrese Klemensova 19, 814 67 Bratislava.